Hopp til hovedteksten
Brennholm
"Brennholm"
Foto: Leif Nøttestad
Utskriftsvennlig versjon

Hva brukes referanseflåten til?

 • Til innsamling av fiskeridata for bestandsberegninger og kvoteråd, for bl.a. å beregne hvor mye som fiskes av hver aldersgruppe. Det har vært et stort behov for å få flere prøver av fangstene til den havgående delen av flåten. Dessuten øker stadig behovet for flere biologiske prøver og bedre oversikt over kystressursene. Referanseflåten medfører en forbedring av denne situasjonen selv om det lave antall kystfartøyer ikke gir tilstrekkelig spredning (redskap, tid og område) av prøvene til bestandsberegninger.
 • For å undersøke hvor de ulike flåtene opererer og hva de fisker i løpet av sesongen. Denne informasjonen har flere viktige bruksområder, og sikrer at Havforskningsinstituttet får opplysninger om hvilke deler av sesongen og i hvilke geografiske områder det er viktig å ta prøver av fangsten.
 • Havforskningsinstituttet får prøver av fisk kontinuerlig gjennom sesongen i motsetning til prøvene fra forskningstoktene som bare tas i begrensede tidsperioder hvert år.
 •  For å få informasjon om artene som ikke fiskes så ofte på instituttets faste forskningstokt, for eksempel dyphavsarter som lange, brosme, skate og hai.
 • Observasjoner og fangst av ”nye” arter, informasjon om utbredelse.
 • Bifangst av sel, hval, nise, delfin, sjøfugl og skalldyr gir verdifull informasjon om utilsiktet bifangst.
 • Registrering av bifangst gir informasjon til instituttet om hvor rent/blandet et fiskeri er, om indirekte beskatning, hvordan reguleringene fungerer, og hvordan forme målrettede og hensiktsmessige reguleringer.
 • Registrering av samtlige arter i enkeltfangster er viktig i arbeidet med å få miljømerket norske fiskerier.
 • Havforskningsinstituttet holder seg hele tiden orientert om den teknologiske utviklingen innen fiskeriene ved at Referanseflåten kan bidra med tekniske opplysninger.
 • Teste ut ny teknologi, for eksempel sporing på mindre fartøy.
 • Gjennom sitt tillitsforhold til Referanseflåten kan Havforskningsinstituttet diskutere kontroversielle saker med mannskap på fartøyene slik at det skapes en bedre og felles forståelse mellom forsker og fisker.
 • Idéutveksling mellom fisker og forsker. Flere eksempler på at observasjoner av fisker har fått i gang undersøkelser. Informasjon fra Referanseflåten gjør at forskeren på et tidlig stadium kan fokusere på saker som fiskeren observerer i sitt fiske.
 • Referanseflåten består av 38 fartøyer som gir Havforskningsinstituttet og andre institusjoner en unik mulighet til å få informasjon om livet i havet.

Fakta om Referanseflåten 2018

 • 14 havgående fartøy: 9 fartøy med konvensjonelle redskap, 3 torsketrålere og 2 industritrålere
 • 24 mindre kystfartøy (9–15 m), hovedsakelig garnfartøy
 • Fartøyene velges på bakgrunn av redskap, fiskeaktivitet og geografi
 • Målet er å ha en flåte som er representativ for hele fiskeflåten
 • Referanseflåten gir mer detaljert informasjon om artssammensetning i kommersielle fangster enn noe tidligere datasett
 • Referanseflåten er, sammen med våre egne fartøy og andre prøvetakere, hovedkilden til alders- og lengdedata for bestandsberegning av de viktigste kommersielle artene
 • Referanseflåten er en viktig kilde til informasjon om fordeling mellom kysttorsk og nordøstarktisk torsk
 • CPUE-data (fangst per enhet innsats) er blitt brukt som støtte i fiskeriforvaltningen