Hopp til hovedteksten
bunntraal_slede_180px.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Bunntråling

Prosjektet ”Miljøeffekter av fiske med trål og snurrevad” var et samarbeid mellom Institutt for fiskeri og marinbiologi ved Universitetet i Bergen og Fangstseksjonen ved Havforskingsinstituttet. Med støtte fra Norges forskningsråd ble det gjort flere tokt rundt Bjørnøya for å undersøke hvilke effekter fiske med bunntrål kan ha på havbunnen.

Spor av bunntrål (video) Dette videoklippet viser spor av tråldører i bunnsedimenter (sporene kommer til syne når tidsangivelsen inne i bildet er mellom 1:20:16 og 1:20:19). Videokameraet er plassert på en såkalt Sneli-slede som trekkes over bunnen.
 

Miljøeffektar av botntråling Fiske langs havbotnen har vore vanleg i mange hundre år. Men omfanget og intensiteten i fisket har auka svært mykje det siste hundreåret. I dag vert fisket sett på som ein av dei viktigaste kjeldene til forstyrring av dei marine økosystema.
 
Forsøk med botntrål ved Bjørnøya viser at trålinga førde til ein resuspensjon av dei øvste sedimentlaga. Nedgravne artar vart omfordelte og kom opp til overflata av havbotnen. Eit fåtal av dyra fekk direkte skade av trålinga. Fem månader etter påverknaden var trålspora borte.