Hopp til hovedteksten
Deep Vision
Foto: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Deep Vision

Stereokamera i Deep Vision-systemet tar høyoppløste bilder av alt som passerer gjennom en trål. Systemet er snart ferdig utviklet innenfor CRISP-samarbeidet. Forventningen er at dette skal revolusjonere bestandsforskning på marine ressurser.

I ressursundersøkelser brukes trålfangster enten til å kartlegge fiskemengde i et område, eller for å identifisere arts- og størrelsessammensetning ved mengdemålinger med ekkolodd. Trålfangster består av en blanding av arter og størrelser som er fanget i løpet av trålhalet, som varer mellom 5 og 60 minutter. En stor svakhet med slike fangster er at de ikke forteller oss hvor i vannsøylen de ulike fiskene ble fanget. Slik informasjon er viktig for å fastslå hva slags fisk som blir målt med ekkoloddet i de ulike vanndyp.

I CRISP samarbeider bedriftspartneren Scantrol Deep Vision AS med Havforskningsinstituttet om å utvikle et fotograferingssystem som gjør det mulig å ta bilder av fisk og andre objekter mens disse passerer gjennom trålen. Kvaliteten på bildene skal være gode nok til at art og størrelse skal kunne bestemmes med stor grad av nøyaktighet.

Systembeskrivelse

Deep Vision består av en kameraenhet som monteres. bak i en trål, med eller uten fangstpose bakenfor. Under tauing passerer fisken gjennom en kanal med et stereokamera og indirekte LED- belysning. Bildematerialet danner utgansgpunkt for en delvis automatisert bestemmelse av art og lengde. Bildene blir registrert med tidspunkt, dybde og posisjon slik at det i ettertid er mulig å finne tilbake til hvor fisken befant seg i vann- søylen.

Programvaren som brukes til å analysere bil- dene er i kontinuerlig utvikling, og målet er en helautomatisk analyse av organismene som passerer gjennom Deep Vision. En slik auto- matisk analyse vil gjøre det mulig å sende digital informasjon om fangstsammensetningen til far- tøyet akustisk.

Teknologien bak Deep Vision har vært under utvikling over lang tid, og produksjonen av den kommersielle prototypen er nå inne i sin avsluttende fase.

Andvendelse av Deep Vision

Deep Vision skal i første omgang brukes til å forbedre kartleggingen av marine ressurser, ved mer presis kunnskap om hva slags fisk som finnes i vannmassene. Kanskje like viktig er det å redusere behovet for å hale forskningsfangsten opp på dekk. Den blir vanligvis kastet ut igjen etter at de nødvendige biologiske prøvene er tatt. Mulige bruksområder av Deep Vision innen forskning i våre farvann er i akustiske mengde- målingstokt og til mengdemåling av makrell i overflaten med trål.

Et langsiktig mål for Deep Vison er at systemet også skal kunne benyttes i kommersielt fiskeri for å kontrollere fangsten før den tas om bord og på den måten forhindre uønskede størrelser og bifangst.

Kort fortalt

Deep Vision tar bilder av alle organismene som svømmer gjennom systemet, og lagrer disse elektronisk før art og lengde klassifiseres i en delvis automatisert prosess. Organismenes posisjon i vannsøylen defineres ved hjelp av tidspunkt, dybde og posisjon fra båtens GPS-logg.