Hopp til hovedteksten
Hvitblåsa
Regelen sier at det ikke er lovlig å slippe fisk etter at 7/8 av notas lengde er tatt om bord (markert med hvit blåse). Men på dette stadiet har fisker sjelden nok informasjon til å avgjøre om deler av fangsten bør slippes. 
Foto: Aud Vold
Utskriftsvennlig versjon

Slipping fra not

I dagens notfiske etter sild og makrell er det ganske ofte behov for å slippe fisk for å regulere fangstmengden i nota. Dersom slippeprosessen utøves på en uforsvarlig måte, kan det føre til utilsiktet neddreping av fisk. I samarbeid med notflåte, redskapsindustri og Fiskeridirektoratet har Havforskningsinstituttet lagt ned et betydelig arbeid for å redusere slik neddreping. 
Pelagiske fiskearter tåler dårlig trenging i not. Dette gjelder spesielt for makrell, men også sild. Hos makrell har man påvist dødeligheter opp til 100 % hos fisk som slippes etter hard trenging. Forsøk har vist at dødeligheten blir høyere jo hardere fisken trenges og jo lenger trengingen varer. I henhold til norsk fiskerilovgivning er det forbudt å slippe død og døende fisk, og slipping etter hard trenging er derfor i prinsippet ikke tillatt. På den annen side viser forsøk at dersom fisken slippes på en skånsom måte og før den er for hardt trengt sammen, kan slipping skje uten negative konsekvenser for bestanden. 

Makrellkast

Opp til 100 prosent av makrellen kan stryke med om den slippes etter hard trenging. 

Foto: Aud Vold

Regulering av slipping

For å hindre at fisk drepes ned på grunn av for hard trenging, er det innført en regel som sier at det ikke er lovlig å slippe fisk etter at 7/8 av notas lengde er tatt om bord. Dette gjelder foreløpig for makrell, men det er sannsynlig at det også vil bli gjeldende for sild. Punktet ved 7/8 not, som skal markeres med en hvit blåse, er satt ut ifra et ”føre var”-prinsipp. Selv ved svært store kast skal man være sikker på at fisk ikke er trengt for tett sammen i nota dersom den slippes. For fiskeren er imidlertid denne regelen vanskelig å forholde seg til. Han har sjelden nok informasjon om fangsten til å kunne avgjøre om deler av fangsten bør slippes når den hvite blåsa tas om bord. 

Dødelighet

Dødelighet av sild etter trenging i ti minutter.

Metodikk for slipping

Hvor vellykket en slipping blir avhenger av en rekke faktorer. Noen av dem er utenfor fiskerens kontroll, slik som værforhold og fiskens atferd. Andre, slik som notas konstruksjon og rigging, og hvordan slippeprosessen gjennomføres, er det mulig å kontrollere og forbedre.  I dag foregår slipping etter tre hovedprinsipper: senking av ringer, rundstropp eller geilsystem. Dersom en slippeprosess skal foregå på en måte som er skånsom for fisken, er det vesentlig å konstruere notbrystet slik at man raskt kan skape en utslippsåpning som er stor nok til at fisk kan svømme tilnærmet uforstyrret ut av nota ved behov for fangstregulering, og som også gjør det enkelt å lukke åpningen når ønsket mengde er sluppet ut. Mindre justeringer av komponenter i notas ”tørke” og brystparti, slik som lengden på geiltauet og innfellingsgrad, gjør det mulig å oppnå dette. Ved Havforskningsinstituttet har en hovedsakelig arbeidet med slipping ved bruk av geilsystem, som synes å ha potensial til å kunne videreutvikles til et skånsomt og ressursvennlig slippealternativ. Metodikken, som langt på vei er den samme som benyttes av den aller minste kystnotflåten under låssetting av levende fisk, krever litt omarbeiding av notas brystparti og vil kunne bygges inn i nye nøter. Kostnadene ved å tilpasse en not til et slikt geilsystem, vil være minimale. De største kostnadene vil mest sannsynlig være forbundet med mulig behov for en ekstra liten vinsj (”ørekalv-vinsj”). 

Sild

Undervannsbilde av sild.

Beste praksis 

FHF-prosjektet ”Metodikk for slipping av makrell og sild fra not” som startet opp høsten 2014, har som målsettning å komme fram til en anbefalt slippemetode for makrell og sild i fiske med not. Hensikten med prosjektet er å forene det beste av den kunnskap som allerede foreligger med ytterligere utvikling og uttesting for å komme fram til en ”beste praksis” for hvordan slipping bør foregå. Både notflåten, redskapsindustrien og forvaltningsmyndighetene er viktige bidragsytere i dette arbeidet. Man håper at dette vil kunne bidra til at næring og forvaltning skal komme fram til en felles forståelse av hva som er god slippepraksis.      
 

Lærdom fra "Beste praksis"-prosjektet

I en workshop på Gardermoen desember 2014 ble fiskere, forskere, kystvakt og forvaltning enige om et forslag til «beste praksis for slipping fra not», dvs. et sett av retningslinjer som skulle beskrive en god slippemetode som var akseptabel fra alles ståsted. I 2015 og 2016 ble metoden testet ut på flere forskningstokt.

Retningslinjer for «beste praksis for slipping fra not» justert etter erfaringene fra disse forsøkene:

Hvem gjelder dette for: Ringnot og kystnot i fiske etter makrell og sild.

Når gjelder dette: Ved fangstregulering gjennom slipping. Ved full slipping åpnes gjerne nota opp ved å «slippe fra øret» og slippe ned ringer.

A. Det er viktig at mannskap har etablert klare og gode rutiner som skal følges dersom skipper beslutter at fangstregulering ved slipping skal iverksettes.

B. Slipping skal foregå så rolig og kontrollert som mulig i den gitte situasjon. Fisken skal hele tiden ha anledning til å svømme fritt ut av nota.

C. Kontrollert fangstregulering gjennom slipping fra nota skal foregå over notas nedsenkede bryst (notas kortende, geil). Ukontrollerte situasjoner kan imidlertid oppstå der fangst svømmer ut når flåen har sunket ned på grunn av fisketyngde.

D. Dersom fangst skal slippes, skal nota være klartgjort for slipping når markeringsblåsa tas inn. Dette gjøres ved å strekke ut notas bryst fra skutesida. Størrelsen (bredden og dybden) på utslippsåpningen som da dannes må kunne reguleres med et hjelpetau fra not- øret til en vinsj eller blokk på fartøyet, se skisse.

E. Lengden på det ferdig felte notbrystet skal maksimalt være felt inn 25 % i forhold til lengden på strukket lin.

F. Lengden på notbrystet (geila) skal ikke være kortere enn 18 meter. Riggingen av brysttauet må ikke redusere lengden på det ferdig innfelte brystet.

G. Ved svært store kast vil utslippsåpningen som skissert ovenfor ikke være tilstrekkelig til å la fisken svømme fritt ut av nota. I slike tilfeller bør utslippsåpningen økes ved å slippe ned ringer

Konklusjonen

Metoden som er foreslått som «Beste praksis» for slipping av sild og makrell fra not fungerer godt til fangstregulering av små til mellomstore kast. Ved svært store kast, når slippebehovet er størst, er metoden utilstrekkelig og vil måtte kombineres med andre metoder som å senke ringer. Svært ofte vil fisk også unnslippe over flåa når denne går ned på grunn av tyngde i nota.

«Beste praksis»-metoden er derfor en god slippemetode under visse forhold, men kan ikke fungere som eneste slippemetode. Hav- forskningsinstituttet anbefaler at utøvelses- forskriftene for fiske fortsatt skal inneholde en bestemmelse om at nota skal være klargjort for slipping ved 7/8 not under makrellfiske, og at man da skal ha en utslippsåpning i nota slik at fisk kan svømme uhindret ut. Våre atferdsobservasjoner viser at nota godt kan åpnes relativt tidlig i et notkast uten at man mister fangsten, og at det bare er helt på slutten av en slippeprosess at fisken virkelig svømmer ut. Man må imidlertid være klar over at metoden ikke vil gi en tilstrekkelig ut- slippsåpning ved svært store kast. Tiltak for fangstregulering må da suppleres med andre tiltak, slik som nedsenking av ringer.