Hopp til hovedteksten
Hvitblåsa
Regelen sier at det ikke er lovlig å slippe fisk etter at 7/8 av notas lengde er tatt om bord (markert med hvit blåse). Men på dette stadiet har fisker sjelden nok informasjon til å avgjøre om deler av fangsten bør slippes. 
Foto: Aud Vold
Utskriftsvennlig versjon

Slipping fra not

I dagens notfiske etter sild og makrell er det ganske ofte behov for å slippe fisk for å regulere fangstmengden i nota. Dersom slippeprosessen utøves på en uforsvarlig måte, kan det føre til utilsiktet neddreping av fisk. I samarbeid med notflåte, redskapsindustri og Fiskeridirektoratet har Havforskningsinstituttet lagt ned et betydelig arbeid for å redusere slik neddreping. 
Pelagiske fiskearter tåler dårlig trenging i not. Dette gjelder spesielt for makrell, men også sild. Hos makrell har man påvist dødeligheter opp til 100 % hos fisk som slippes etter hard trenging. Forsøk har vist at dødeligheten blir høyere jo hardere fisken trenges og jo lenger trengingen varer. I henhold til norsk fiskerilovgivning er det forbudt å slippe død og døende fisk, og slipping etter hard trenging er derfor i prinsippet ikke tillatt. På den annen side viser forsøk at dersom fisken slippes på en skånsom måte og før den er for hardt trengt sammen, kan slipping skje uten negative konsekvenser for bestanden. 

Makrellkast

Opp til 100 prosent av makrellen kan stryke med om den slippes etter hard trenging. 

Foto: Aud Vold

Regulering av slipping

For å hindre at fisk drepes ned på grunn av for hard trenging, er det innført en regel som sier at det ikke er lovlig å slippe fisk etter at 7/8 av notas lengde er tatt om bord. Dette gjelder foreløpig for makrell, men det er sannsynlig at det også vil bli gjeldende for sild. Punktet ved 7/8 not, som skal markeres med en hvit blåse, er satt ut ifra et ”føre var”-prinsipp. Selv ved svært store kast skal man være sikker på at fisk ikke er trengt for tett sammen i nota dersom den slippes. For fiskeren er imidlertid denne regelen vanskelig å forholde seg til. Han har sjelden nok informasjon om fangsten til å kunne avgjøre om deler av fangsten bør slippes når den hvite blåsa tas om bord. 

Dødelighet

Dødelighet av sild etter trenging i ti minutter.

Metodikk for slipping

Hvor vellykket en slipping blir avhenger av en rekke faktorer. Noen av dem er utenfor fiskerens kontroll, slik som værforhold og fiskens atferd. Andre, slik som notas konstruksjon og rigging, og hvordan slippeprosessen gjennomføres, er det mulig å kontrollere og forbedre.  I dag foregår slipping etter tre hovedprinsipper: senking av ringer, rundstropp eller geilsystem. Dersom en slippeprosess skal foregå på en måte som er skånsom for fisken, er det vesentlig å konstruere notbrystet slik at man raskt kan skape en utslippsåpning som er stor nok til at fisk kan svømme tilnærmet uforstyrret ut av nota ved behov for fangstregulering, og som også gjør det enkelt å lukke åpningen når ønsket mengde er sluppet ut. Mindre justeringer av komponenter i notas ”tørke” og brystparti, slik som lengden på geiltauet og innfellingsgrad, gjør det mulig å oppnå dette. Ved Havforskningsinstituttet har en hovedsakelig arbeidet med slipping ved bruk av geilsystem, som synes å ha potensial til å kunne videreutvikles til et skånsomt og ressursvennlig slippealternativ. Metodikken, som langt på vei er den samme som benyttes av den aller minste kystnotflåten under låssetting av levende fisk, krever litt omarbeiding av notas brystparti og vil kunne bygges inn i nye nøter. Kostnadene ved å tilpasse en not til et slikt geilsystem, vil være minimale. De største kostnadene vil mest sannsynlig være forbundet med mulig behov for en ekstra liten vinsj (”ørekalv-vinsj”). 

Sild

Undervannsbilde av sild.

Beste praksis 

FHF-prosjektet ”Metodikk for slipping av makrell og sild fra not” som startet opp høsten 2014, har som målsettning å komme fram til en anbefalt slippemetode for makrell og sild i fiske med not. Hensikten med prosjektet er å forene det beste av den kunnskap som allerede foreligger med ytterligere utvikling og uttesting for å komme fram til en ”beste praksis” for hvordan slipping bør foregå. Både notflåten, redskapsindustrien og forvaltningsmyndighetene er viktige bidragsytere i dette arbeidet. Man håper at dette vil kunne bidra til at næring og forvaltning skal komme fram til en felles forståelse av hva som er god slippepraksis.      
 

Kontaktpersoner

Jostein Saltskår
415 50 708
Aud Vold
995 06 930