Hopp til hovedteksten
Endre Dyrøy
Ringnotbåten "Endre Dyrøy".
Utskriftsvennlig versjon

Notfiske

Notfiske har vært og er et viktig fiskeri etter arter som går i tette stimer i øvre eller midtre deler av vannsøyla slik som sild, makrell og lodde.

Notfiskeriene har vært gjennom en omfattende utvikling de siste tiårene. Man har gått fra nøter av bomullstråd og små båter, der en brukte ”handkraft” ved inntaking av nota, til dagens store havgående fartøyer hvor innhivingsprosessen er mekanisert og nøtene er betydelig større. Dagens moderne ringnotfartøyer er blant de mest effektive fiskefartøyene vi har i Norge i dag. Mange av dem er kombinasjonsfartøyer som også kan fiske med pelagisk trål, og noen bruker også bunntrål etter tobis og øyepål.


Man deler notflåten inn i to hovedgrupper, ringnotflåten og kystflåten. Tidligere fantes også et landnotfiske, men dette er nå nærmest forsvunnet. Kystflåten har tradisjonelt vært mindre fartøyer som har drevet et kystnært fiske, men den senere tids utvikling har medført at kystnotfartøyene kan bevege seg lengre til havs, slik at skillet mellom de to gruppene er delvis visket ut.
 

Notfisket kan inndeles i 5 hovedfaser:
1. Letefasen
2. Kasting
3. Snurping (nota lukkes)
4. Innhaling av not
5. Ombordpumping av fangst

Under letefasen søkes stimer opp ved hjelp av fartøyets instrumenter (avanserte sonarer og ekkeolodd). Ved setting av nota, slippes et drivanker og nota går ut. Samtidig må en slakke på snurpelina. En setter ut nota i en ring mot styrbord og tilbake til den notenden en satte ut først. En snurper så sammen bunnen av nota inntil snurpelina med snurperinger henger på skutesiden og fangsten er sperret inne i nota som nå er formet som en lukket pose. En ”tørker” så nota gjennom en triplex og den føres videre med leggerull/notlegger til en notbinge på den aktre delen av fartøyet. Til slutt er fangsten presset tett sammen slik at man kan pumpe fangsten ombord hvor den lagres og transporteres til mottak i store tanker med nedkjølt vann. Varigheten på et notkast kan variere fra 1 time (bomkast) til 4-5 timer. Dette vil imidlertid variere med fangstmengde samt vær- og strømforhold.