Hopp til hovedteksten
emiliania-huxleyi_1.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Emiliania huxleyi

Emiliania huxleyi (Ehux) har en global utbredelse fra tropiske til tempererte områder, men den er ikke registrert i polare strøk. Den er en såkalt coccolithophoride, det vil si at den er en encellet mikroskopisk celle hvor overflaten er dekket av små kalsittplater, noe som gjør at den ofte omtales som kalkalge.

Platenes utforming og utseende er unik for hver enkelt art og brukes til identifisering. Algen produserer nye plater så lenge den lever. Når det er Ehux i vannet, er det også et stort antall plater som har løsnet og driver fritt rundt. Oppblomstringer av Ehux finner ofte sted på sommeren langs kysten og i fjordene, men også langt til havs registreres større oppblomstringer av denne arten. Oppblomstringene er lette å oppdage siden de gir turkis-blakket farge på vannet. Fargen oppstår når sollyset reflekteres fra kalkplatene som dekker overflaten av algen eller flyter fritt i vannet. Som oftest registreres det forholdsvis lav biomasse av Ehux selv om vannet er helt misfarget. De unike optiske egenskapene til denne arten gjør den lett å følge med satellitter.

Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hva som er årsaken til oppblomstringer av Ehux. Arten danner oftest oppblomstringer på en tid av året og i områder der det er svært lave mengder næringssalter og man vet at en rekke dyreplanktonarter og skjell kan og vil spise denne arten. Det er observert at den kommer oftest i perioder og år når det er relativt varmt i vannet og rolige vindforhold. Ehux er en helt ufarlig mikroalge både for fisk, sjøpattedyr og oss mennesker selv om den danner store oppblomstringer. Det eneste negative med Ehux-oppblomstringer er at de reduserer mengden lys som slipper ned i vannet, og dermed fører til redusert sikt. Dette kan føre til utfordringer for båtfolk og badende når de er i ukjente områder. Det er kommet utallige rapporter fra fiskere om at fisk trekker ut av områder der Ehux danner oppblomstringer. Dette henger mest sannsynlig sammen med at sikten i vannet reduseres av oppblomstringen, og dermed påvirker muligheten for fisk til å se og fange bytte.
 
I 2011 ble det registrert en moderat oppblomstring av Ehux langs deler av kysten vår. Oppblomstringen ble først registrert langs Sørlandskysten i begynnelsen av juni for så og spre seg nordover. I siste halvdel av juli kuliminerte oppblomstringen på Mørekysten. I slutten av august dukket arten opp igjen i moderate mengder fra Helgelandskysten og nordover, med oppblomstringsmengder i Troms. I regi av Mattilsynet er det et landsdekkende overvåkingsprogram for potensielt skadelige alger. Denne overvåkingen bidrar også med data angående mengde og sammensetning av planteplankton generelt. Data fra dette programmet danner grunnlaget for ukentlige nyhetsbrev på internett (http://algeinfo.imr.no). I tillegg gjennomfører Havforskningsinstituttet overvåkingsprogram i havområdene som fremskaffer kunnskap om sammensetning og mengde av planteplankton.

Plankton

Ordet plankton er opprinnelig gresk og betyr "det som svever". Plankton er en fellesbetegnelse for flere ulike organismer som lever i åpne vannmasser, både små dyr og encellede organismer med evne til fotosyntese. De har til felles at de har liten svømmeevne og lar seg drive med strøm og bølger.