Hopp til hovedteksten
Antarktisk krill
Antarktisk krill (Euphausia superba) er den eneste krillarten som utnyttes kommersielt.  
Foto: Tonie Leonora Torgimsby
Utskriftsvennlig versjon

Antarktisk krill

Krill utgjør en svært viktig rolle i de pelagiske økosystemene i Nord-Atlanteren og Sørishavet. Krillen beiter både på planteplankton og dyreplankton, og er sentrale byttedyr for viktige bestander av fisk, hval og sjøfugl. 

Antarktisk krill finnes i de kalde vannmassene sør for den antarktiske polarfronten i Sørishavet. I Sørishavet og faktisk også globalt er antarktisk krill, Euphausia superba, den dominerende arten både i antall og biomasse.  

Trenger ny måling 

I 2000 ble det i havområdet rundt den antarktiske halvøy og nordvestover, inkludert området rundt Sør-Georgia, gjennomført et internasjonalt tokt med flere fartøyer (CCAMLR-2000) med hovedformål å mengdemåle krillbestanden med ekkolodd. Dette tilsvarer det området hvor det i dag drives kommersielt fiske på krill. Nyere beregninger basert på dette toktet viser en krillbiomasse på 60,3 millioner tonn. Dette er det eneste mengdeberegningsarbeidet med såpass stor geografisk dekningsgrad som er gjennomført i Sørishavet på antarktisk krill, men siden målingen ble foretatt for over ti år siden er det stort behov for nye målinger av krillmengdene. 

Ulik stimadferd

Særlig som larve og yngel er den antarktiske krillen avhengig av sjøis. Under isen finner den beskyttelse fra predatorer og skaffer seg tilstrekkelig føde i form av isalger. Ute i de åpne vannmassene observeres krillen som regel i de øverste 100 meterne i stimer som kan ha mange kilometers utstrekning og tettheter opp mot 10 000-30 000 individ per m3.

Ekkoloddata fra Havforskningsinstituttets prosjekt AKES (Antarctic Krill and Ecosystem Studies) i den sørøstre atlantiske delen av Sørishavet i 2008, viser at krillen vanligvis opptrer i fire forskjellige stimtyper i dette området. Tre av stimtypene var relativt små og varierte i tetthet fra lav til veldig høy, mens en fjerde stimtype var av meget stor utstrekning, men med lav tetthet av krill. Isolerte stimer, som var geografisk lokalisert langt fra andre stimer, var de som hadde høyest tetthet. Stimenes form endret seg dessuten gjennom døgnet.

Gode forekomster flere steder

Havområdene rundt den antarktiske halvøy, øyene nordover til Sør-Georgia og Scotiahavet er tradisjonelt regnet for å inneha de største forekomstene av krill. Under AKES-toktet som foregikk i havområdene lengre øst, blant annet rundt Bouvetøya, ble det imidlertid også funnet gode forekomster, spesielt i forbindelse med undersjøiske rygger hvor næringstilgang og produksjonen i vannmassene synes å gi gunstige beiteforhold. Det ble også observert en gradvis endring av krillens størrelse, med et vesentlig innslag av mindre individer jo lengre sør vi kom, noe som tyder på at antarktisk krill reproduserer også her. Dette er viktig for den totale produksjon av krill i området i tillegg til krill som føres med havstrømmer fra vest.

Effekt av klimaendringer

Klimaendringer i form av global oppvarming vil påvirke krill i alle havområder. En reduksjon av sjøisens areal vil påvirke rekruttering og utbredelsen av antarktisk krill. Dersom vanntemperaturen øker vil dette også få konsekvenser for habitatstørrelse for denne kaldtvannsarten i tillegg til økt konkurranse fra mer varmekjære arter. Endringer av strømmønstre vil også føre til endringer av dagens transportmønster av krill, bl.a. er store krillmengder ved Sør-Georgia regnet for å være transportert dit med havstrømmer fra sørvest.
 

Plankton

Ordet plankton er opprinnelig gresk og betyr "det som svever". Plankton er en fellesbetegnelse for flere ulike organismer som lever i åpne vannmasser, både små dyr og encellede organismer med evne til fotosyntese. De har til felles at de har liten svømmeevne og lar seg drive med strøm og bølger.