Hopp til hovedteksten
Lakselus
Utskriftsvennlig versjon

Generell biologi

Lakselus har 8 livsstadier: 

Stadium 1-3:

1. og 2. nauplius stadium og copepoditten er frittlevende stadier etter klekking. Det er copepoditten som infiserer laks. Den har en levetid på opptil en måned i laboratoriet, men normal levetid i naturen er ikke kjent. Hvis copepoditten finner en laksefisk vil den danne et frontalfilament for å feste seg til hud, gjerne på bukside eller finner. Copepoditten er også observert på gjellene. Den skifter skall og har så to fastsittende stadier (chalimus-stadier).

Stadium 4-5:

Chalimus-stadier: Fastsittende stadier. Disse to stadiene var tidligere delt i fire stadier, men videre studier har vist at det bare er to stadier.

Stadium 6-8:

Mobile stadier (preadulte og adulte): Etter at lusa har skiftet skall til første preadulte stadium, er det mulig å se forskjell på kjønnene. Det kan sees spesielt på kjønnssegmentet. Dette er beskrevet for de enkelte stadiene videre. Størrelsen på lakselus varierer ganske betraktelig med årstidene og mellom ulike lokaliteter.

Copepoditt

Kroppen består av to regioner: a) Cephalothorax og b) bakkropp som har fire segmenter med ekstremiteter. Cephalthorax er formet ved sammensmelting av hodet og de to første kroppssegmentene. Bakkroppen er således formet av 3. til 5. kroppsledd og et avlangt segment som er dannet av fusjonen mellom kjønnssegmentet og bakkroppen. Copepoditten kan være vanskelig å finne på laksen. Når den har funnet et egnet sted å slå seg ned går den i skallskifte til Chalimus I og danner et frontalfilament til å holde seg fast med. Copepoditten har generelt ikke frontalfilament. 

Chalimus

Chalimus I (første fastsittende stadium): Cephalothorax inkluderer her også det tredje kroppsegmentet og delvis det fjerde kroppsleddet. Fremtredende på lusa er frontalfilamentet som festes til laksen. Segmenteringen er noe redusert fra copepodittstadiet.

Chalimus II:
Det fjerde kroppssegmentet er nå fullt inkludert i cephalothorax. Det er også et tydelig skille mellom det femte segmentet og den bakre kroppen, som har begynt å differensiere kjønnssegmentet og bakkroppen. En H-formet linje har begynt å vise seg på det dorsale (øvre) skallet. Som regel observeres det flest chalimus på finnene og på buksiden. Uten bruk av lupe er det stort sett kun chalimus II som kan sees. Da på buksiden som lysebrune knappenålshoder, tidvis med punktblødninger. På de mørkere partiene kan det observeres små groper hvor lusa sitter nedi. Det er lusa sin spiseaktivitet som lager disse gropene.

Mobile stadier

Preadult I (første unglusstadium): Lusa kan nå vandre på laksens hudoverflate. Enkelte av preadult I kan bli observert med frontalfilament, da den i overgangen til preadult II fester seg igjen. Både som preadult og adult er hunnlusa større enn hannlusa. Det er først nå en kan se forskjell på kjønnene. Kjennetegnet er kjønnssegmentet. Hunnene har her en mer trekantet form mens hannenes kjønnssegment er mer tønneformet. Denne forskjellen blir mer uttalt hos preadult II og adulte lus.
Preadult II: Hunnens kjønnssegment er blitt større. På den bakre delen av kjønnssegmentet utvikles trekantformen videre og "lobene" strekker det seg ut bakover og forbi fremre del av bakkroppen. Hannens kjønnssegment er som før mer tønneformet (eller ovalt). Cephalothorax hos preadult og adult er i form relativt like. Størrelsen varierer imidlertid mye. Det er nå lett å se forskjell på kjønnene uten lupe. Preadulte kan finnes over hele laksen, men de sitter gjerne på fiskens hode, gjellelokk og ryggside. 
 
Adult hunn:
Den voksne hunnen er lettest gjenkjennelig da den ofte også har eggstrenger. Cephalothorax er ovalt. Det femte segmentet er kortere og smalere enn kjønnssegmentet. Hos unge hunner er kjønns-segmentet lik det hos preadult II hunner. Hos de eggbærende hunnene og de som allerede har produsert eggstrenger er dette segmentet tydelig større med avrundete anteriolaterale hjørner og fremtredende posterolaterale lober. Bakkroppen er i ett segment med sylindrisk tverrsnitt og er omtrent like langt som kjønns-segmentet. Hunnene sitter spesielt i området bak fettfinnen og bak gattfinnene. Gjellelokkene kan også ha flere hunnlus.
 
Adult hann:
Cephalothorax er likt hunnens, men mindre i størrelse. Kjønnssegmentet er ovalt og omtrent samme bredde som det femte segmentet. Bakkroppen er ett segment, sylindrisk og noe kortere enn kjønnssegmentet til forskjell fra hunnene. Hannene kan finnes over hele laksen, men ser ut til å foretrekke de fremre regioner. Da særlig hodet, gjellelokket og ryggområdet. Hannen holder ofte preadulte hunner (precopulae) i påvente av hunnens skallskifte med dertil hørende mulighet for parring.

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Kontaktpersoner