Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Utsira-vest snittet

Snittet starter utenfor Utsira og går vestover langs 59o nordlig bredde mellom Norge og Orknøyene og dekker dermed nordlige Nordsjøen.

 Utsira-V snittet er en svært god indikator på de regionale endringer i klima, med de næringsstoffer og planktonsamfunn tilhørende de vannmassene som strømmer inn (sørover) eller og ut (nordover) av Nordsjøen.

Snittet dekker Den norske kyststrømmen utenfor Utsira samt den kraftige atlanterhavsinnstrømningen i dypvannet på vestlig side av Norskerenna. I tillegg overvåkes sokkelområdet mellom Norskerenna og Orknøyene med avkjølt atlanterhavsvann (forholdene er relativt homogene med hensyn til saltholdighet).
I dag tas dette snittet 12 ganger i året.

Indekser av temperatur og saltholdighet i de tre nevnte vannmassene lages ved romlig midling av målingene i dyp og stasjoner angitt i Tabell 1 og illustrert i Figur 1.

Vannmasse Stasjoner (lengdegrad) Dyp (m)
Den norske kyststrømmen NCC E 3o 32´ - E 5o 0-20
Atlanterhavsvann AW E 2o 54´ - E 3o 51´ 50-200
Bunnvann på sokkelen NSSW W 0° 59´ - E 2o 31´ 50-bunn

Tabell 1: Stasjoner og måle-dyp for beregning av indeksene for temperatur og saltholdighet for de ulike vannmassene i nordlige Nordsjøen. 

Utsira - W_temperature

Figur 1: Midlere temperatur for Utsira-V snittet i det nordlige Nordsjøen for perioden 1981-2010. Horisontalaksen angir lengdegrad, og vertikalaksen angir dyp. De sorte rutene angir stasjoner og måle-dyp for beregning av indeksene for temperatur og saltholdighet for de ulike vannmassene.

Siter denne siden:
Havforskningsinstituttet. Tidsserie for temperatur og saltholdighet fra snittet Utsira V. Sist oppdatert 27.10.2016. Informasjonen på denne siden kan i sin helhet eller delvis gjengis og/eller spres, forutsatt at det refereres til denne siden.

 

Fakta: Hydrografiske snitt

Hydrografiske snitt er en målemetodikk som går ut på å gjøre målinger på en linje etter hverandre. Det er et kompromiss mellom få posisjoner med hyppige målinger, og større område med mange posisjoner - men sjeldnere måling, og legges normalt på tvers av viktige strømmer.

Les mer