Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Kjemisk oseanografi

Vi overvåker og forsker på en rekke av havets naturlige kjemiske komponenter, samt noen som representerer forurensning. Næringssalter er gjødselen som er nødvendig for veksten av planteplankton, og denne veksten danner grunnlaget som mat i næringskjedene.  Mange næringsalter måles rutinemessig for å overvåke grunnlaget for primærproduksjonen.

Karbonkjemi er annet aspekt ved sjøvannets kjemi, og dette kompliserte systemet analyseres både i vannprøver fra tokt og i prøver laboratorieeksperimenter. Disse analysene er også grunnlaget for overvåking og forskning på havforsuring.

Konsentrasjon av nitrat
Konsentrasjonen av nitrat i Barentshavsåpningen mellom norskekysten og Bjørnøya. Middelverdi for tidsrommet 1994 til 2004, bunnprofil i grønt.

Figuren viser et gjennomsnitt fra 1994 til 2004 av nitrat mellom norskekysten og Bjørnøya. Helt nærmest norskekysten består dette av kystvann som strømmer inn i Barentshavet innover langs Kolahalvøya, men den størstedelen av vannet er Atlanterhavsvann som strømmer tvers over Barentshavet og ender opp i Polhavet. Næringssaltene i dette vannet er essensielt for den store produksjonen som er grunnlaget for fiskeriene i dette havet. Produksjonen av planteplankton foregår kun i de vannmassene der sollyset trenger ned, i dette tilfellet omtrent ned til 50 meters dyp. Døde organismer og etterlatenskaper etter dyr som synker under dette dypet vil bli nedbrutt til sine enkelte molekylære bestanddeler av bakterier. Disse bestanddelene er simpelthen næringssalter, og derfor er alltid konsentrasjonen av næringssalter mye høyere i dypvann enn i de øvre vannlag.

Primærproduksjon
Primærproduksjon i de nordiske hav estimert fra satellittmålinger av klorofyll. Figuren gir et gjennomsnitt for tidsrommet 2003-2012. Den lilla linjen viser den arktiske fronten, som følger fjellkjeden på bunnen av havet omtrent midt mellom Norge og Grønland.

Primærproduksjonen som er resultatet av at planteplankton har tilgang på lys og næringsalter kan i dag estimeres fra målinger som gjøres ved satellitter som overvåker hele jordkloden fra 705 km høyde. Satellittene bruker 99 minutter rundt jorden og gir et daglig bilde av klorofyll i våre farvann så sant skydekket ikke er for tykt. Data er gratis tilgjengelig for nedlasting fra NASA, og er et nyttig verktøy for å gi oversikt over planteplankton i alle verdens hav.

Overvåkning og analyser ved Havforskningsinstituttet

Næringssalter som analyseres:
  • Nitrat og ammonium
  • Fosfat
  • Silikat

Uorganiske komponenter i karbonsyklusen som analyseres:

  • Total alkalinitet
  • Total uorganisk karbon
  • pH

Organiske komponenter i karbonsyklusen som analyseres:

  • Total mengde organisk karbon i partikler
  • Total mengde oppløst organisk karbon