Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Spredning av forurensning

Det finnes en rekke modeller for spredning av forurensing i det marine miljø. De mest kjente er oljedriftsmodeller, som brukes operasjonelt ved oljeutslipp for kortidsvarsling av driften og spredningen. Meteorologisk institutt har det operasjonelle ansvar for slik modellering. Slike modeller brukes også i konsekvensutredninger til å vurdere ulike utslippsscenarier. 

De første oljedriftsmodellene var svært enkle. Basert på data ble det utarbeidet modeller av hvor oljen drev med en gitt prosent av vindhastigheten og med en gitt dreining til høyre pga. jordrotasjonen. Et bakgrunnsstrømfelt (konstant i tid) ble lagt til. På denne måten kunne det kjapt og greit beregnes oljedrift ut ifra vindvarsler uten å måtte bruke en havmodell.

Dagens oljedriftsmodeller er blitt betydelig mer avanserte. Strømmen tas fra en operasjonell strømmodell. Håndteringen av oljens kjemi i sjøvann er også blitt mer avansert. Det tas nå hensyn til forskjell i egenskaper til olje fra ulike felt og en rekke prosesser som forvitring, nedblanding, emulgering, dispergering osv. er inkludert. Tradisjonelt har oljedriftsmodeller tatt utgangspunkt i utslipp på overflaten, men det arbeides nå også med dype utslipp.

I forbindelse med risikoberegninger for effekter av oljeforurensing på marine økosystemer beregnes blant annet andel egg og larver som overlapper med olje. Til dette sammenstilles de modellerte fordelingene av olje og egg og larver i tid og rom. Larvedriftsmodellering og observerte fordelingskart kombineres slik at modellen kan starte med utgangspunkt i de observerte fordelingene og kjøres framover  i tid. På denne måten framkommer en tidsutvikling i estimatet av fordelingene. Med et modellert utslippsscenario kan overlapp mellom olje og ressurs følges over tid, noe som kan ha konsekvenser dersom de ligger i samme dyp og transporteres på sammen med strømfeltet. For denne type analyse er det et selvsagt konsistenskrav at det samme modellerte strømfelt må ligge til grunn for både oljedrifts- og larvedriftssimuleringene.

I tillegg brukes tilsvarende modeller for spredning av annen forurensing, eksempelvis radioaktive sporstoffer. I Barentshavet er det flere sunkne russiske ubåter som lekker radioaktivitet. Miljøet overvåkes ved å hente inn vannprøver regelmessig. Imidlertid kan spredningsmodeller som settes opp til å beregne fordeling av et radioaktivt stoff i tid. Dette kan sammen med modellert eller observert fordeling av marine arter danne grunnlag for å beregne konsentrasjoner i marine arter. Eksempel på slike beregninger for utslipp av Ce137 fra de sunkne ubåtene K-149 og Komsomolets og eksponering av torsk og lodde.