Hopp til hovedteksten
Figur Strøm,
  Månedsmidlet modellert strømhastighet i 10 m dyp fra oktober 2009 fra NorKyst800.
Utskriftsvennlig versjon

Kystmodellen NorKyst800

Kystmodellen NorKyst800 er en beregningsmodell som simulerer strøm, saltholdighet, temperatur og vannstand. Kunnskap om miljøforholdene langs kysten er viktig for å kunne vurdere effekter av f.eks. oljeutslipp og beregne bæreevnen for akvakultur.

Norge har mange utfordringer i kystsonen som krever detaljert kunnskap om miljøforhold som strøm, saltholdighet og temperatur. Kystmodellen gir oss nødvendige detaljer i strøm og miljøvariabler inn mot kysten og i større fjordområder for fortiden, nåtiden og framtiden. Kystmodellen kan også benyttes til å kvantifisere konsekvensene av forvaltningstiltak knyttet til for eksempel vannkraftutbygging eller effekter næringsutvikling knyttet til gjødsling eller smittespredning.

Beredskap

Dersom det skulle skje en ulykke langs norskekysten vil kystmodellen gi oss nødvendig informasjon om miljøforholdene akkurat der ulykken inntraff. Disse resultatene kan for eksempel brukes til å beskrive spredning av oljeforurensning eller flytende gjenstander på en realistisk måte nær kysten og innover i fjordene. Også spredningen av skadelige alger og lakselus i forhold til oppdrettsanlegg vil kunne beskrives på en realistisk måte.

Informasjon om miljøforhold på regional skala er også viktig for å kvantifisere bæreevne for akvakultur. Det samme er tilfellet for flere typer naturtypekartlegging og for vurderinger knyttet til vanndirektivet.

Figur Strøm,Klikk for stort bilde

 

Månedsmidlet modellert strømhastighet i 10 m dyp fra oktober 2009 fra NorKyst800.

 

Modeller

Modeller er per definisjon forenklede fremstillinger av naturen. Likevel kan de gi oss verdifull informasjon om fysiske, biologiske og populasjonsdynamiske prosesser i havet. Og i kombinasjon kan modeller hjelpe oss til å få innsikt og kvantifisere dynamikken i de komplekse økosystemene.