Hopp til hovedteksten
Laks
Utskriftsvennlig versjon

Merket laks

Har du vært så heldig å få en laks med et gult merke festet til ryggfinnen? Fisken du har fått er satt ut for å kartlegge overlevelse og vandring til rømt oppdrettslaks.

Vi er avhengig av din hjelp, og vil være meget takknemlig om du kunne sende merket sammen med følgende opplysninger til Havforskningsinstituttet:

  • Merkenummer
  • Hvor fisken ble fanget og dato
  • Størrelse (vekt og lengde)
  • Fangstredskap

Adresse:

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen

Finnerlønn

Havforskningsinstituttet vil lodde ut tre gavekort på henholdsvis 3000, 1500 og 500 for hver 100 fiskemerker vi mottar i retur. Gavekortene kan benyttes til fiske, jakt eller friluftsutstyr.  I tillegg betaler vi kr 100 per merke (konvensjonelle) og kr 500 i dusør for å få tilbake akustiskemerker.

Disse merkene brukes på laks

Konvensjonelle merker
Disse merkene kjennetegnes ved at det står et nummer og en adresse på dem. De lagrer ingen informasjon, men fungerer som en identifikasjon av fisken. Merkene vil gi informasjon om posisjon for utsetting og gjenfangst.

spaghettimerke350.jpg

Akustiske merker
Akustiske merker brukes for tiden i forsøk med simulerte rømminger av oppdrettslaks i Hardangerfjorden. Merket er en svart sylinder, ca 3,5 cm lang, som er blitt operert inn i fiskens buk. Fisken er også merket med et tradisjonelt gult merke ved ryggfinnen. Det akustiske merket sender lydsignaler til lyttebøyer som er plassert ulike steder i og utenfor Hardangerfjorden. Det sender også informasjon om fiskens svømmedyp. Merket kan brukes om igjen. Vi betaler 500 kr i dusør for å få tilbake merket.

Fakta om atlantisk laks

Latinsk navn: Salmo salar
Andre norske navn: Parr, smolt, tert
Familie: Salmonidae
Maks størrelse: Opptil 150 cm og 40 kg (hanner)
Levetid: 2-8 år
Leveområde: Utbredt i elver på begge sider av Atlanterhavet, fra Spania til Nordvest-Russland, og fra Maine i USA til Nord-Canada, og i Østersjøen. I den marine fasen av livssyklusen er laksen utbredt over store deler av Det nordlige atlanterhav
Hovedgyteområde: Elver
Gytetidspunkt: Oktober-januar
Føde: Som ungfisk i ferskvann; for en stor del insekter. I havet; plankton og fiskeyngel, og etter hvert som den vokser ulike pelagiske fisk som sild og lysprikkfisk
Predatorer: Fugl (f.eks fiskeender), rovfisk som sei, lyr og torsk. Sjøpattedyr i enkelte områder
Særtrekk: Laksen er en anadrom fisk, dvs. den blir født og vokser opp i ferskvann i ett til fem år før den smoltifiserer og vandrer ut i havet. Der blir den i ett til fire år før den returnerer til elven den ble født i for å gyte

Atlantisk laks

Arter som er merket: