Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Naturlige variasjoner og klimaendringer

Det er to hovedkomponenter i de endringene som observeres i klimaet. Det ene er de menneskeskapte endringene som skyldes økt utslipp av klimagasser til atmosfæren. Det andre er de naturlige svingningene som alltid har vært der og vil fortsette å være der også i fremtiden.

porsanger_075.jpg

Det menneskeskapte bidraget til temperaturøkningen er svært lite per år, men fordi det alltid gir oppvarming og aldri avkjøling, blir det stort over lang tid. De naturlige svingningene er vanskelig å forutsi, fordi vi kjenner en del, men ikke alle komponentene og mekanismene som styrer disse. Det vi imidlertid vet, er at de naturlige svingningene har ulik karakter, fra døgnvariasjoner til tiårige (dekadiske) og flere tiår (multidekadiske) opp til minst 100.000-års istidssykluser.
Nå kan imidlertid mange av de mellomårlige til dekadiske variasjonene knyttes til den Nord-Atlantiske Oscillasjon (NAO). Dette er en indeks som beskriver forholdet mellom lavtrykk og høytrykk i Nord-Atlanteren. For eksempel vil en positiv NAO vanligvis føre til varme forhold i Barentshavet, men sammenhengen mellom temperaturforholdene i Barentshavet og NAO endres med tiden slik at dette ikke er helt entydig. I Norskehavet fører en positiv NAO til en sterkere og mer landnær Atlanterhavsstrøm langs norskekysten.

Nord-Atlanteren er en region med store multidekadiske svingninger, og observasjoner viser svingninger på 70-80 år. Historiske data støtter opp om den multidekadiske variasjonen i Atlanteren. Det er vist at langtidsvariasjoner i Barentshavet følger indeksen for Den atlantiske multidekadiske oscillasjonen (AMO). Selv om det er stor usikkerhet om årsakene til disse multidekadiske svingningene, er det en tydelig sammenheng med den storskala sirkulasjonen i Atlanterhavet.

Klimamodeller gir et mål på hvor stor menneskeskapt oppvarming vi kan forvente å få under gitte utslippsscenarier av CO2 til atmosfæren. En slik prognose viser ofte en jevn stigning i temperaturen med angitt usikkerhet. De naturlige variasjonene vil altså addere seg oppå disse trendene, og på kort sikt er bidraget fra de naturlige svingningene mye større enn det menneskeskapte signalet. Med bakgrunn i naturlige klimasykluser og modellkjøringer er det forventet at de naturlige temperaturendringene vil vise en avtagende tendens de nærmeste 20-30 årene. Dette vil i den perioden motvirke det menneskeskapte klimasignalet slik at vi kan vente mindre utslag i klimaendringene i denne perioden. Når de naturlige svingningene viser en oppadgående trend igjen, sannsynligvis en gang ette 2030, vil vi derimot få en raskere temperaturøkning fordi både naturlig og menneskeskapt temperaturendring virker sammen.

Ordforklaring

Dekadiske:
10 årig syklus

Multidecadiske:
Sykluser på flere 10 år

NAO (Nord-atlantiske oscillasjon):
NAO indeksen kalkuleres utafra differansen mellom det atmosfæriske lavtrykket ved Island og høytrykket ved Azorerne i vinterstid. En høy grad på NAO indeksen vil bety mye lavtrykk i Norge, noe som resulterer i en mild vinter.

AMO (Den atlantiske multidekadiske oscillasjonen):
AMO beskriver hvordan langtids variasjoner i temperaturen på havoverflaten i Nord-Atlanteren, kan ha varme og kalde faser som variere over en periode på 20-40 år om gangen.