Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norskehavet

I 2012 var det opptil 2 ºC kaldere vann enn normalt i sørlige områder
Det innstrømmende atlanterhavsvannet var i 2012 fortsatt noe varmere enn normalt Innstrømmingen for januar-september 2012 var lik langtidsmiddelet.

Mengden innstrømmende vann

Etter to år med høy innstrømming i 2005 og 2006, der vinteren 2006 var det høyeste som er observert siden disse målingene startet i 1995, sank innstrømmingen (figur 1). Siden 2007 har den vært nær langtidsmiddelet men rundt 2010/2011 var den 0,5 Sv over langtidsmiddelet. Vinteren 2011/2012 hadde sterkere sørvestlige vinder enn normalt og innstrømningen var da også 0,5 Sv over det normale på den årstiden. Etter dette sank den og var for våren 0,5 Sv under normalen. Middelet for perioden januar-september 2012, som er slutten på tidsserien, var derimot lik langtidsmiddelet.

Volumfluks

Figur 1. Avvik i transporten av atlanterhavsvann som strømmer gjennom Svinøysnittet ved Eggakanten i Sverdup (1 Sv = 1 million m3s-1). Verdiene er vist som avvik fra et gjennomsnitt. Tre måneders (blå linje) og ett års (rød linje) glidende midler. Gjengitt med tillatelse fra Geofysisk institutt, UiB. 

Temperatur

Etter midten av 1990-tallet har atlanterhavsvannet i Svinøysnittet blitt varmere. 2007 var det varmeste året noensinne siden målingene startet i 1977 (figur 2). Da var årsmiddel for temperaturen 0,8 ºC over langtidsmiddelet. Siden 2000 har årsmidlene vært over langtidsmiddelet men har hatt flere svingninger på 2-5 år varighet. Temperatur en var 0,4 ºC over langtidsmiddelet i 2011 men sank ytterligere i 2012 og var da 0,2 ºC over langtidsmiddel. Det innstrømmende atlanterhavsvannet langs kontinental skråningen var for 2012 også varmere enn normalt lengre nord i Norskehavet; 0,4 ºC over langtidsmiddelet for både sentrale og nordlige Norskehavet. De høye temperaturverdiene som er observert siden slutten av 1990-tallet skyldes hovedsakelig varmere og saltere innstrømmende vann fra Nord-Atlanteren inn i Norskehavet.

Svinøy temperaturkart

Figur 2. Temperaturavvik i kjernen av atlanterhavsvannet for Svinøysnittet. Verdiene er et gjennomsnitt for temperaturene mellom 50 og 200 meters dyp. Enkeltobservasjoner (blå linje) og ett års glidende midler (rød linje).

Målinger fra Norskehavet våren 2012 viser at temperatur på 100 meters dyp var under normalen i flere områder (figur 3). Størst avvik var i sørlige område og nordøst for Færøyene var temperaturen mer enn 2 ºC under langtidsmiddelet. Dette skyldes økt transport av Arktisk vann inn i området. Også ved Jan Mayen og nordlige Norskehavet er det observert temperaturer under normalen. Det er også noen steder registrert temperaturer over normalen. Nordøst av Island, sør for Færøyene og på den norske kontinentalsokkelen er temperaturen opptil 1,0 ºC over langtidsmiddelet. Derimot viste islandske observasjoner i de øvre 50 m en temperaturnedgang nordøst av Island, motsatt av de norske observasjonene. Dette skyldes at de øvre 50 m i dette området er mer påvirket av lokale hav-luft flukser og av Arktiske vannmasser fra Øst-Islandsstrømmen enn i 100 m dyp.

Temperaturkart 100m

Figur 3. Temperaturavvik (oC) i 100 meter dyp for mai 2012 i forhold til gjennomsnittet for perioden 1995–2012. Konturintervall er 0,5 oC.