Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Nordsjøen

• Etter de to kalde vintrene 2010 og 2011, lå temperaturene i Nordsjøen og Skagerrak over normalen i hele 2012.
• Vinteren 2013, og spesielt den etterfølgende perioden mars-juni, var igjen relativt kald, mens det sommeren 2013 var forholdsvis høye temperaturer.

Temperatur og vannmasser

Sjøtemperaturene i Nordsjøen og Skagerrak har lagt noe over langtidsmiddelet (1970-90) gjennom hele 2012. Anomaliene gjennom vintermånedene januar-mars var de største, mens perioden mai-juli hadde temperaturer rundt langtidsmiddelet. Mens der var en positiv temperaturanomali i august, forløp resten av året seg omtrent som for 1970-90-gjennomsnittet. Desember 2012 og den påfølgende vinterperioden var relativt kald i Skandinavia, og dette gjorde seg synlig i at overflatetemperaturen i Skagerrak lå 1-2 grader under normalen. I perioden mars-juni 2013 var også hele Nordsjøen nedkjølt 1-2 grader under normalen. Den kalde perioden snudde brått i juli slik at sommertemperaturene i Nordsjøen og Skagerrak lå 1-2 grader over langtidsmiddelet (kilde: BSH, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie).


De atlantiske vannmassene i dypvannet (100-200m) i Skagerrak utenfor Flødevigen har i 2012 hatt temperaturer og saltholdigheter godt over 1961-90-normalen. Mens både temperatur og saltholdighet i atlanterhavsvannet for det meste hadde normale verdier gjennom 2010 og 2011, har verdiene altså økt i 2012. Temperaturnivået er ikke høyere enn man sist registrerte i 2009, men saltholdigheten i de atlantiske vannmassene var på slutten av året blant de høyeste som er registrert det siste tiåret (figur 1).

Saltholdighet 150m

Temperatur 150m

Temperatur og saltholdighet på 150 meters dyp basert på målinger i 2012 ca. 10 km utenfor Torungen Fyr ved Arendal. Langtidsmiddelet (tynn linje) og standardavvik (prikkete linjer) gjelder for perioden 1961-90.

Siste bunnvannsutskiftning i Skagerrak skjedde våren 2011, men oksygennivået i bunnvannet lå kun rett under langtidsmiddelet på slutten av 2012. I 2010 ble det registrerte en full utskiftning av kaldt Nordsjøvann i hele Skagerrak-bassenget, men dette ble ved flere anledninger i 2011 erstattet med varmere og mer saltholdig atlanterhavsvann. Temperaturen i bunnvannet er nå litt høyere enn langtidsmiddelet med verdi rundt 6 grader (figur 2).

Temperatur 600m

Oksygen 600m

Temperatur og oksygen på 600 meters dyp i Skagerrakbassenget for årene 1952-2012.

Transporter og varmeinnhold

Havsirkulasjonsmodellen NORWECOM er brukt for å beregne transport av atlanterhavsvann gjennom et tverrsnitt mellom Utsira og Orknøyene samt varmeinnholdet i Nordsjøen. Modellberegningene viser at atlanterhavsinnstrømningen til Nordsjøen var lav i 2012. Innstrømningen har vært under langtidsmiddelet helt siden 2007, med unntak av 2011. Bortsett fra 1. kvartal var de andre kvartalsverdiene blant de laveste som har blitt modellert (figur 3).

Modellert avvik

Modellert avvik i transporten inn i Nordsjøen gjennom snittet Orkenøyene-Utsira mellom 1985 og 2012. Transporten er gitt i Sverdrup (1Sv = 1 million m3/s). Tre måneders (blå linje) og 12 måneders (rød linje) glidende middel er vist.

Det modellerte varmeinnholdet for hele Nordsjøen og Skagerrak for perioden 1985-2012 viser både sesongvariasjoner (økt varmeinnhold om sommeren og tap av varme og derfor varmeinnholdsminimum om vinteren) samt de langperiodiske svingningene. I 2012 var både vinterens avkjøling og sommerens oppvarming noe lavere enn året før, men både minimum og maksimum varmeinnhold viste verdier omtrent likt med langtidsmiddelet. For året sett under ett ble noe varme tapt fra Nordsjøen (figur 4).

Modellert varmeinnhold

a) Modellert varmeinnhold i Nordsjøen for perioden 1985-2012. b) Varmeøkning og –tap. Varmeøkning er definert som forskjellen mellom maksimum i varmeinnhold og minimum for hvert år. Varmetap er definert som forskjellen mellom minimum varmeinnhold og maksimumet foregående år. c) Varmeoverskudd (søyler) og akkumulert varmeoverskudd (linje). Positive verdier indikerer en netto varme-økning, dvs. at oppvarmingen om sommeren er større enn varmetapet vinteren før.

 

Fakta om klima

Atmosfæren
Gjennomsnittlig vær over en utvalgt periode
Beskrives av egenskaper som lufttemperatur, nedbør og vind

Havet
Gjennomsnittlig miljøforhold over en utvalgt periode
Beskrives av egenskaper som havtemperatur, saltholdighet, strøm og vannstand