Hopp til hovedteksten
Isfjell. Foto: Kjartan Mæstad
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Klimamodeller

Klimamodellene beregner klimaet på basis av naturlovene og kjennskap til solstråling, jordens bevegelser, egenskapene til atmosfæren, havet og landjorden. Klima er gjennomsnittsvær over en lang periode, gjerne over en normalperiode på 30 år. Tilsvarende som en værvarslingsmodell, så simulerer klimamodellene dette gjennomsnittsværet over en gitt periode. Når man snakker om klimaet i år 2100, er det ikke været en enkelt dag man varsler, men gjennomsnittstilstanden basert på naturlige og menneskeskapte pådriv i modellen. En klimamodell er sammensatt av ulike typer sirkulasjonsmodeller for atmosfære, hav, og is. I tillegg kan man ha modeller som beskriver fordampning over land, isbreer, karbonkretsløpet osv

Når det globale klimaet endres vil også klimaet i våre regioner endres. Dette kan medføre mer ekstremvær og endringer i det marine økosystem. Variabilitet i klimasystemet har derfor konsekvenser for klimatiltak og tilpasning. Fremtidige klimaprojeksjoner viser at områder på høye breddegrader med stor sannsynlighet vil oppleve de største klimaendringene. Klimaendringene i vår region er også sterkt relatert til fjerne områder og må sees i et globalt perspektiv. Både globale og regionale modeller trengs derfor for å forstå mekanismene bak variabiliteten i klimasystemet. Denne forståelsen er igjen viktig for å kunne predikere klimavariabilitet.

Som partner i Bjerknessenteret har Havforskningsinstituttet et nært samarbeid med dette miljøet når det gjelder forskning på dette området. Bjerknessenteret har vært sentral i utviklingen av en global klimamodell (NorESM) som Havforskningsinstituttet nedskalerer til våre områder. Bjerknessenteret driver også med utvikling av en prediksjonsmodel (NorCPM) for varsling av klimaet på mellomårlig til en tiårlig tidskala.

Mange av prosessene i modellene er parameterisert siden man ikke har tilstrekkelig oppløsning i modellene til å kunne simulere alle prosesser. Disse parameteriseringene er igjen basert på teoretiske beregninger, observasjoner og/eller resultater fra småskalamodeller. De fleste modeller opprettholder et stabilt klima uten bruk av flukskorreksjoner, selv om noen modeller fremdeles har langtidstrender i kontrollintegrasjonene. For å få med tilfeldige klimavariasjoner i beregningene, kjører man et ensemble. Det er en samling med klimascenarier som er startet fra ulike klimatilstander, men beregnet med en klimamodell og ett ytre pådriv. Modellene kan kjøres med menneskeskapte og naturlige pådriv hver for seg. På denne måten kan man studere responsen i for eksempel temperatur fra de ulike pådriverne.

Bjerknessenteret

Bjerknessenteret for klimaforskning er det største naturvitenskapelige klimasenteret i Norden og blant de fremste i Europa. Bjerknessenteret har et internasjonalt ledende forskningsmiljø med særlig styrke på klimaforståelse, klimamodellering og scenarier for fremtidig klimautvikling og kvantifisering av klimaendringer. Senteret tilbyr fremragende forskningsmuligheter, med hovedvekt på Nord-Europa og polområdene, og driver utadrettet virksomhet knyttet til forskningsformidling og kunnskapsformidling til politikere, beslutningstakere, næringsliv og allmennheten.

NorESM

Norwegian Earth System Model (NorESM) NorESM er en global klimamodell utviklet, vedlikeholdt og benyttet i klimaforskningsprosjektet EarthClim. NorESM simulerer blant annet vind, temperatur, nedbør og skydekke i atmosfæren, strøm, temperatur og saltholdighet i havet, vegetasjon på land, fuktighet og temperatur i jordsmonnet, og utstrekning og tykkelse til snø og is på land og på havet.

NorCPM

Norwegian Climate Prediction Model (NorCPM) er NorESM med data-assimilering. Modellen er fremdeles under utvikling og det arbeides med optimal initialisering av modellen. For å få til dette, er det viktig med kunnskap til de naturlige klimavariasjonene, og mekansimene bak disse. Med analyse av både observasjoner og modeller er Havforskninginstituttet en viktig bidragsyter til denne forståelsen.