Hopp til hovedteksten
Kyst
Utslippet fra Exxon Valdez skjedde i et fjordlandskap som på alle måter er svært likt det norske. Hos oss hadde en strekning à la Bergen–Brønnøysund blitt påvirket; 2100 kilometer kystlinje kunne blitt forurenset.
Utskriftsvennlig versjon

FNs klimapanels femte hovedrapport

Den femte hovedrapporten har en bredere tematisk og geografisk dekning av virkninger, tilpasning og sårbarhet enn de foregående klimarapportene. Det blir lagt spesiell vekt på klimaets innvirkninger på samfunn og natur, og hva dette i neste omgang får å si for infrastruktur, matsikkerhet, nasjonal sikkerhet, fattigdomsreduksjon og økonomisk utvikling. 

FNs klimapanels femte hovedrapport analyserer og sammenstiller de nyeste forskningsresultatene om klimaendringer, hva de betyr for natur og samfunn og hvordan vi kan tilpasse oss virkningene og redusere utslippene. Rapporten inkluderer bidrag fra tre arbeidsgrupper som leverer hver sin delrapport. Delrapport 2 omhandler virkninger, tilpasning og sårbarhet, og ble lansert 31. mars 2014.

Skisserer ulike framtidsutsikter

Delrapport 2 presenterer observerte og framtidige virkninger av klimaendringer for natur og samfunn, samt de tekniske, miljømessige, politiske, økonomiske og sosiale sidene ved sårbarhet og tilpasning. Rapporten setter klimaendringer i sammenheng med andre samfunns- og miljøendringer og viser hvordan klimaendringer rammer ulikt for forskjellige grupper, sektorer og regioner. Ulike framtidsutsikter blir skissert, fra utsikter med høy risiko for alvorlige og irreversible endringer til utsikter der samfunnet både reduserer og håndterer farene ved klimaendringene. Rapporten presenterer ulike responser og kombinasjoner av tilpasninger, utslippsreduksjoner og bærekraftig utvikling, og hvordan dagens og framtidige beslutninger er avgjørende for konsekvensene av klimaendringer.
310 forfattere fra en lang rekke land har skrevet rapporten. I tillegg har 435 fageksperter bidratt med spesifikk kunnskap. Fra Norge har seks hovedforfattere og to ekspertredaktører deltatt.

Hva er nytt?

Sammenlignet med tidligere rapporter har den femte hovedrapporten bredere tematisk og geografisk dekning av virkninger, tilpasning og sårbarhet. Det legges spesiell vekt på hvordan klimaets innvirkninger på samfunn og natur i neste omgang påvirker for eksempel infrastruktur, matsikkerhet, nasjonal sikkerhet, fattigdomsreduksjon og økonomisk utvikling. Delrapport 2 beskriver mulige tilpasningstiltak og koblinger mellom tilpasning og utslippsreduksjoner – fra enkle tekniske justeringer til mer dyptgripende samfunnsomlegginger i samfunnet.
Det blir viet større oppmerksomhet til koblingen mellom klimaendringer, utslippsreduksjoner og bærekraftig utvikling; virkninger for marine økosystemer, menneskelig sikkerhet, og fattigdom; tilpasning til klimaendringer; risiko og hvordan risiko kan håndteres og behovet for dyptgripende samfunnsendringer, såkalt transformasjon.

Kilde: Miljødirektoratet