Hopp til hovedteksten
t23421.gif
Utskriftsvennlig versjon

Norsk kysstorsk

Forskning gjennom de siste 10– 15 år har dokumentert at norsk kysttorsk er utbredt langs hele kysten fra 62°N til grensen mot Russland, og at hovedmengden befinner seg i området nord for 67°N. Det gjennomføres nå egne bestandsvurderinger for kyst torsk basert på fangststatistikk utarbeidet fra 1984 og fram til i dag. Bestanden av kysttorsk er i nedgang og ventes å bli redusert ytterligere i 2005.

Fisket

Det kommersielle fisket etter norsk kyst- torsk foregår for det meste med passive redskaper som garn, line og juksa, men en del fanges også med snurrevad og trål (Figur 2.3.4.2.2). Bestanden av norsk kysttorsk er redusert fra om lag 311.000 tonn i 1994 til 60.000 tonn i 2005. Bestanden vil trolig bli ytterligere redusert i løpet av 2005. Gytebestanden ble redusert fra 194.000 tonn i 1994 til 39.000 tonn i 2005, og ventes å bli ytterligere redusert frem til 2006. Både totalbestanden og gytebestanden er nå på det laveste nivået som er registrert, og alle årsklassene fra og med 1997 er de lavest registrerte. Med mindre uttaket reduseres kraftig de nærmeste årene, beregnes en ytterligere nedgang både i totalbestanden og gytebestanden.

Anbefalte reguleringer

Det er ikke fastsatt biologiske referanse- punkter for norsk kysttorsk. På bakgrunn av den negative utviklingen av bestanden anbefalte ICES likevel at det ikke burde fi skes på norsk kysttorsk i 2004 og 2005. Null fiske i 2005 vil øke gytebestanden med om lag 20 % fra 2005 til 2006. Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon fastsatte likevel en kvote på 21.000 tonn norsk kysttorsk i 2005 (Tabell 2.3.4.2.2). Hvis hele denne kvoten blir oppfisket vil gytebestanden ytterligere reduseres med om lag 50 %.

Med bakgrunn i kysttorskens negative utvikling er det fastsatt nye reguleringer som skal begrense fi sket av kysttorsk i 2005. Hovedtanken bak de nye reguleringene er å skyve fi sket over fra kysttorsk og mot nordøstarktisk torsk. De nye reguleringene ventes imidlertid ikke å være nok til å stoppe nedgangen i kysttorskbestanden. ICES anbefaler også  for 2006 at det ikke må fiskes kysttorsk.

Av Erik Berg Trykket i Havets ressuser og miljø 2005.  (Kap 2.3.4.2)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Tokt

Hvert år gjennomføres en rekke tokt for å overvåke og kartlegge

  • miljøtilstanden i havet
  • utviklingstendensene i ulike fiskebestander

Noen av toktene har egne sider og toktdagbøker.