Hopp til hovedteksten
t2341-2.gif
Utskriftsvennlig versjon

Nordøstarktisk torsk

Bestanden har vokst siden 2000, og gytebestanden er over føre- var-grensen. Beskatningsgraden er fortsatt over føre-var-grensen. Ny informasjon viser et betydelig urapportert fiske i 2002, 2003 og 2004. Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon avtalte i 2002 en fangstregel som første gang kom til anvendelse ved fastsetting av kvoten for 2004. Det internasjonale havforsk ningsrådet anser nå denne regelen å være i samsvar med føre-var-tilnærmingen. Avtalt kvote for 2005 er i samsvar med rådet fra ICES. 

Fisket

Tabell 2.3.4.1.4). ICES uttrykte bekymring for omfanget av urapportert fiske og påpekte viktigheten av at forvaltningen sikrer at all fangst blir regnet mot totalkvote. ICES framhevet også at utøvelsen av torskefisket må ta hensyn til behovet for vern av kysttorsk og behovet for redusert bifangst av uer.

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon fastsatte i oktober 2004 en kvote for nordøstarktisk torsk i 2005 på 485.000 tonn, i henhold til fangstregelen. Partene tok også opp problemet med urapportert fiske, og var enige om at det er et prioritert mål å bruke alle mulige virkemidler for å avdekke og forhindre disse ulovlighetene.

Den vedtatte fangstregelen vil ha stor betydning for å opprettholde en god forvaltning av denne bestanden. Regelen har ført til at fiskerikommisjonen nå har avtalt en torskekvote i samsvar med ICES sitt råd for 2005. I hele perioden 1998–2004 ble kvotene satt høyere enn anbefalingene fra ICES. I henhold til fangstregelen har ICES beregnet at det totale uttaket i 2006 ikke må overstige 471.000 tonn.

Av Asgeir Aglen.  Trykket i Havets ressuser og miljø 2005.  (Kap 2.3.4.1)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Tokt

Hvert år gjennomføres en rekke tokt for å overvåke og kartlegge

  • miljøtilstanden i havet
  • utviklingstendensene i ulike fiskebestander

Noen av toktene har egne sider og toktdagbøker.