Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Haneskjell

Fangst av haneskjell i Norge er liten og foregår kun i kystområdene i Troms og Finnmark. Undersøkelser i 2003 av feltene i ytre Troms viser gode og fangst- bare forekomster av haneskjell i disse områdene. Nye undersøkelser vil bli gjort sommeren 2005. 

I dag er det kun et norsk fiske etter haneskjell innenfor grunnlinjen i Troms og Finnmark. Det foregår derfor heller ikke undersøkelser av bestanden i andre områder.

Fangstkvoten for haneskjell har i de siste årene vært fast på 250 tonn rundskjell. De siste ti årene har dette fisket vært beskjedent, og enkelte år har totalkvoten ikke blitt tatt. I 2004 ble det ifølge statistikk fra Norges Råfisklag landet 3.382 kg haneskjell i norsk sone som sannsynligvis er fangst innenfor grunnlinjen. Dette tilsvarer en fangst på ca. 15–20 tonn rund- skjell, altså langt under totalkvoten. 2.3.4.8 Haneskjell

Haneskjellfeltene i ytre Troms ble undersøkt i 2003, og nye undersøkelser av feltene er planlagt sommeren 2005. Rekrutteringen til disse feltene ser ut til å være bedre enn ved forrige undersøkelse i 2000. Bestandssituasjonen ser ut til å være stabil og tilsier at det er forsvarlig med et fortsatt fiske på disse feltene. Den lave beskatningen av skjellfeltene i ytre Troms de siste årene gjør det vanskelig å si hvorvidt totalkvoten på 250 tonn innebærer en bærekraftig høsting eller ikke. I og med at en ikke har mål på bestandsstørrelsen og dermed heller ikke på beskatningsgraden, er det usikkert om haneskjellforekomstene i dette området tåler en hardere beskatning. 

Haneskjellfeltene ved Berg i Balsfjord og i Porsanger ble ikke undersøkt i 2003, men det er lite som tyder på at disse feltene er beskattet siste år.

Av Jan H. Sundet. Trykket i Havets ressuser og miljø 2005  (Kap. 2.3.4.8)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Tokt

Hvert år gjennomføres en rekke tokt for å overvåke og kartlegge

  • miljøtilstanden i havet
  • utviklingstendensene i ulike fiskebestander

Noen av toktene har egne sider og toktdagbøker.