Hopp til hovedteksten
Antarktisk krill
Antarktisk krill (Euphausia superba)
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Antarktisk krill (Euphausia superba)

Antarktisk krill er ein rekeliknande organisme som blir opptil 6 cm lang og 6 år gammal. Antarktisk krill speler ei hovudrolle i det antarktiske økosystemet. Han lever av fytoplankton og er sjølv ei viktig næringskjelde for ei rekkje dyr, frå fisk til sjøpattedyr. Antarktisk krill gyter i sørsommarperioden frå desember til mars og er på sitt mest talrike då. Etter eit larvestadium på 8–10 månader går han over i juvenilstadiet og blir kjønnsmoden i ein alder av tre år og oppover.

Antarktisk krill har samanhengande utbreiing rundt heile det antarktiske kontinent, men tettast er han i den atlantiske sektoren av Sørishavet i området rundt og nordaust for den antarktiske halvøya. Dette ser ut til å vere eit føretrekt område på grunn av dei sterke oppblomstringane av fytoplankton om sommaren og det veldige isdekket om vinteren, som sikrar mat i form av isalgar. I tillegg gir det vern og næring for yngelen og er derfor ein betydeleg overlevingsfaktor i den tidlege livsfasen. Dei høge konsentrasjonane av antarktisk krill i den atlantiske sektoren tyder på at krillen har mekanismar for å halde seg innanfor dette området trass i den sterke polstraumen. Mest krill er å finne i opne vassmassar, og tettleiken kan komme opp i 20 000 til 30 000 individ per m3.

Antarktisk krill er den viktigaste fokusorganismen for forskingsaktivitetane til Havforskingsinstituttet i Sørishavet. Aspekta det blir forska på, er mellom anna akustiske eigenskapar knytte til akustiske biomasseanslag, fordeling, demografi, stimkjenneteikn og interaksjon med predatorar og byttedyr.

 

Isutbredelse

Få daglige oppdateringer på isutbredelsen på "The cryosphere today".

Tokt til Antarktis

I forbindelse med Polaråret var "G.O. Sars" på tokt i Antarktis. Les mer om dette toktet.