Hopp til hovedteksten
Seismikkoppsett
Foto: Morten Svendsen/Western Geco
Utskriftsvennlig versjon

Seismikk

Seismiske undersøkelser til havs bruker et luftkanonfelt med mange luftkanoner til å sende lavfrekvente lydbølger nedover i havbunnen for å lete etter forekomster av olje og gass. Lydbølgene fra seismiske kanoner har lave frekvenser som overlapper med området hvor fisk hører godt. Lyd er  viktig for fisk både til å kommunisere, for å finne mat og potensielle partnere og for å oppdage fiender. 

Mye tyder på at fisken i mange tilfeller  ikke setter videre pris på lydenergien fra seismikk. Akkurat som mennesker flytter fisk seg bort fra støykilder dersom det er plagsomt, svømmer også fisken unna om de har mulighet til å flytte seg.
 
Da fisken regnes som særlig sårbar i perioden hvor den gyter, og da størstedelen av bestanden oppholder seg i et begrenset områd i gyteperioden, frarår Havforskningsinstituttet seismisk aktivitet i områder med gytende fisk eller med fisk på konsentrerte gytevandringsruter.
 
Seismikkoppsett
Foto: Morten Svendsen /Western Geco.
 
På disse sidene gjennomgås Havforskningsinstituttets grunnlag for å gi råd om seismisk aktivitet. En svært viktig del av dette er å publisere oppaterte gytekart for bruk i rådgivningen. Vi publiserer også kontinuerlig oversikt over de høringsuttalelsene vi gir. Her er også lenker til tidligere prosjekter og literaturliste. Lenkene finnes øverst i venstre kolonne. Til høyre er lenke til oversikt over instituttets fortløpende høringsuttalelser på seismisk og Oljedirektoratets oversikt over pågående aktivitet.
 

Fakta om seismikk

Seismiske undersøkelser til havs bruker et luftkanonfelt med mange luftkanoner til å sende lavfrekvente lydbølger nedover i havbunnen for å lete etter forekomster av olje og gass. Voksen og halvvoksen fisk kan svømme bort fra lydkilden. Larver og yngel har ikke samme evne. For å være føre var, tilrår Havforskningsinstituttet at det ikke skal foregå seismisk aktivitet i områder med gytende fisk eller med fisk i konsentrerte gytevandringsruter. 

Seismikk

Vurdering*/Tilråding om seismisk aktivitet

Oljedirektoratets oversikt

Kontaktperson: