Hopp til hovedteksten
Sildegyting
 Bildet viser eksempel på gytekart for norsk vårgytende sild (NVG-sild). Hentet fra http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html 
Foto: Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Gytekart

Havforskningsinstituttets gytekart gjennomgås årlig og oppdaters ved behov basert på ny tilgjengelig kunnskap om hvor og når gyting foregår. 

Havforskningsinstituttet fraråder seismikk i aktive gytefelt og vandringer mot gytefeltene (konsentrerte gytevandringer).
 
Våre offisielle gytekart som brukes i seismikkrådgivningen ligger her. Kartgrunnlaget kan lastes ned her.
 
Alle gytekartene inneholder metadata om når gytingen foregår som vil komme frem ved å klikke på kartlaget. Disse kartene brukes også av planleggingsverkøyet Sam-X, som i tillegg til gytekart inneholder informasjon om fiskeriaktivitet og planlagt og pågående seismikkaktivitet.
 
Gytekartene gjennomgås årlig og oppdaters ved behov basert på ny tilgjengelig kunnskap om hvor og når gyting foregår. 
Liste over gjeldende kart (med versjonsnummer) for ulike arter finnes i kolonnen til høyre. 
 
Når det gjelder gytevandringer, er dette noe som kan variere fra år til år, og derfor vanskelig å kartfeste. I enkelte tilfeller, hvor vi har tilstrekkelig med indikasjoner (eks. fra fiskeriet) for at det foregår en konsentrert gytevandring i et område hvor det planlegges seismisk aktivitet, vil vi tilråde at aktiviteten utsettes til gytevandringen er over. 

Fakta om seismikk

Seismiske undersøkelser til havs bruker et luftkanonfelt med mange luftkanoner til å sende lavfrekvente lydbølger nedover i havbunnen for å lete etter forekomster av olje og gass. Voksen og halvvoksen fisk kan svømme bort fra lydkilden. Larver og yngel har ikke samme evne. For å være føre var, tilrår Havforskningsinstituttet at det ikke skal foregå seismisk aktivitet i områder med gytende fisk eller med fisk i konsentrerte gytevandringsruter. 

Seismikk

Gjeldende kartliste

Liste over gjeldende kart (med versjonsnummer) for ulike arter finnes