Hopp til hovedteksten
Forsøkshall Matre
Frå forsøkshallen på Matre. I dei store kjeglene skjer innblandinga av CO2.
Utskriftsvennlig versjon

Havforsuring

Havforskingsinstituttet har dei siste åra trappa opp forskinga på havforsuring. Instituttet overvakar karbonkjemien i norske havområder og undersøkjer korleis havforsuring påverkar marine organismar.

Det er viktig at Noreg satsar på overvaking, effektstudiar og modellering knytta til havforsuring. Havforskningsinstituttet vil spela ei sentral rolle i dette arbeidet. Instituttet har auka både bemanning og operasjonell kapasitet på laboratorium og fartøy for å møta behovet for kunnskap om effektane av havforsuring.

Forskingsstasjonen Matre

For å undersøkja kva biologiske effektar som følgjer når karbonkjemien i havet endrar seg, er det behov for å simulera dei vilkåra som er venta i framtida. Havforskingsinstituttet har lang erfaring med eksperiment der ein til dømes endrar temperaturen og oksygeninnhaldet i vatnet. 

Havforskingsinstituttet sin forskingsstasjon i Matre er nyleg oppgradert. Stasjonen har blant verdas mest moderne system for eksperiment med marine organismar i store kar. Delar av dette anlegget har fått installert utstyr for CO2 -tilsetting og -kontroll. I Matre pågår forsøk med fisk og andre større dyr som til dømes hummar. 

Forskingsstasjonen Austevoll

På stasjonen i Austevoll er det bygt ein ny forsøkshall med 36 kar. Fire kontrollerte vatnkvalitetar kan tilførast kara. Fasilitetane vert brukte til forsøk med planktoniske organismar, til dømes alle stadium av raudåte og krill i tillegg til tidlege livsstadium av større dyr.

Kontrollsystema er konstruerte for å gje langsiktig stabilitet slik at forsøka kan gå over heile livssyklusen til dei aktuelle forsøksorganismane. 

Overvaking og nordområdeforsking

På oppdrag frå Klif har Havforskingsinstituttet byrja ei systematisk overvaking av havforsuringa i norske kyst- og havområde. Instituttet sine forskingsfartøy er utrusta med instrument til å måla CO2-innhaldet i sjøvatn.

Det er også gjort eit stort arbeid med å analysere historiske data frå Bjerknessenteret for klimaforskning.

Havforskingsinstituttet leiar flaggskipet for havforsuring og økosystemeffektar i nordlege farvatn på Framsenteret i Tromsø. Det vert særskildt satsa på prosessar knytta til Arktis og havisen og korleis havforsuring påverkar artar og økosystem. 

     
 

Havforsuring

En tredjedel av karbondioksidmengdene som vi slipper ut i atmosfæren, har til nå blitt løst i havet.

Havet har derfor vært sett på som en pumpe som drenerer atmosfæren for CO2 og dermed forsinker global oppvarming.

Etter hvert som mengden CO2 øker, minsker havets evne til å ta opp CO2. Dette medfører at økte CO2-utslipp til atmosfæren får enda større innvirkning på jordas klimasystem.

Effektene av havforsuring har så vidt begynt å melde seg. Til å begynne med løses CO2 i overflaten og pH-verdien synker der. Deretter forplanter det seg nedover. Denne prosessen tar lang tid. Derfor kommer pH-verdien i havet til å fortsette å synke i mange tiår fremover.

Forsuringen gjør at kalk blir lettere oppløselig. Mange dyr i havet er avhengige av kalk, og de får problem når skall og skjelett ikke lenger fungerer optimalt.

 

Barentshavet

Arktiske havområder, som Barentshavet er spesielt utsatt for forsuring. Årsaken er blant annet at CO2 lettere løses opp i kaldt vann og at polart vann naturlig har lave karbonatinnhold og dermed har større kapasitet til å ta opp mer CO2. Internasjonalt og nasjonalt har det foregått en kraftig vekst innen forskning på biologiske effekter av havforsuring siden forrige faggrunnlag i 2009.

Les mer i Status for miljøet i Barentshavet og ytre påvirkning – rapport fra Overvåkingsgruppen 2017

 

Norskehavet

Overvåking av havforsuring i Norskehavet viser at pH og karboninnhold varierer betydelig mellom steder og over tid. Analyse av historiske data tyder på at forsuringen skjer raskere i deler av Norskehavet enn gjennomsnittet globalt. Analysen viser at pH i deler av Norskehavet har sunket med 0,13 pH-enheter i løpet av ca. 30 år.

Les mer i Status for miljøet i Norskehavet – rapport fra Overvåkingsgruppen 2016

Gjør livet surt for døde og levende

Økende industrielle utslipp av CO2 skaper et stadig surere havmiljø. Det er dårlig nytt for de steindøde kalkmassene som utgjør storparten av korallrevene. De står i fare for å gå i oppløsning om forsuringen fortsetter

Les mer