Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

Nordøstarktisk torsk (skrei)

Torsk er en bunntilknyttet rovfisk, men i Barentshavet kan den i deler av året oppholde seg mye i de frie vannmassene. Ungfisk (0–2 år) spiser mye dyreplankton, mens fisk og bunnorganismer er viktigst for den eldre torsken.

Vesterålen/Lofoten er de viktigste gytefeltene for nordøstarktisk torsk, og eggene blir gytt i frie vannmasser i mars–april. Både egg og larver driver med strømmen inn i Barentshavet, og yngelen bunnslår seg der seint på høsten. Mesteparten av bestanden finner man i Barentshavet, på den varme siden av Polarfronten (til ca. 76°N og 50°Ø). I varme år går utbredelsen lenger nord og øst. De siste årene har man funnet torsk helt nord til 82° 30’ N (nord for Frans Josef Land) og øst til 79°Ø (i det nordlige Karahavet).

Den nordøstarktiske torsken er den største torskebestanden i verden. Andre havbestander av torsk finnes ved Island, Færøyene, i Østersjøen, Nordsjøen og Irskesjøen, vest av Skottland og i områdene ved Georges Bank og Newfoundland i Nordvest-Atlanteren. I tillegg finnes det lokale kyst- og fjordbestander langs kysten av Norge, Sør-Grønland og Canada.

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Mer informasjon

Kart over operasjonelle larvefordelinger for torsk:

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Merket torsk

Les her for å se hva du må gjøre dersom du finner merket fisk. Kanskje får du finnerlønn?