Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

Kysttorsk sør for 62ºN

Genetiske studier har vist at det finnes flere bestander av kysttorsk fra svenskegrensen til Stad.

I flere av kysttorskbestandene ser det ut som at det er både vekstforskjeller og ulik alder ved kjønnsmodning. Kysttorsk finnes fra tarebeltet og ned mot 500 meter. Den gyter langt inne i fjordene eller i bassenger langs kysten. Kysttorskens egg har nøytral oppdrift litt lenger ned i vannsøylen enn hva som er tilfelle for nordøstarktisk torsk. Eggene er dermed mindre utsatt for vinddrevet strøm. Yngelen bunnslår på grunt vann (0–20 meter).

Kysttorsken blir tidligere kjønnsmoden enn nordøstarktisk torsk, vokser hurtigere og vandrer lite.

Fakta om kysttorsk sør for 62°N

Latinsk navn: Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: Beiter i fjorder og kystområder. Gyter i fjord- og kystbassenger. Vokser opp i strandsonen 0–20 m dyp.
Størrelse: Sjelden over 1 m og 20 kg
Alder ved kjønnsmodning: 2–4 år
Antall egg: 0,5–5 millioner egg
Føde: Krepsdyr, skjell og fisk

Merket torsk

Les her for å se hva du må gjøre dersom du finner merket fisk. Kanskje får du finnerlønn?

Status, råd og forvaltning

Lindesnes–svenskegrensen: Fra 1999 til 2010 var fangstene av 0-gruppe og 1-gruppe torsk i strandnot redusert med henholdsvis 43 % og 85 % i forhold til langtidsgjennomsnittet (1919–2010). I 2011 fikk vi igjen en bra årsklasse, men årene 2012–2016 var igjen langt under snittet.


les mer

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde