Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

Status, råd og fiskeri

Toktmålingene av kysttorsk nord for 62-graden viste et betydelig fall i perioden 1997–2003 og var lave fram til 2013. Dårlig rekruttering ser ut til å være hovedårsaken til nedgangen. Toktmålingene i 2013 og 2014 tydet på litt bedring i bestanden, men toktresultatet i 2015 og 2016 var nesten like lavt som før 2013. Økt fangst i 2015 og 2016 er en mulig årsak til lavere toktindekser i 2015 og seinere.

Det er ikke etablert referansepunkter for kysttorsk fordi fangststatistikken er beheftet med usikkerhet. Historiske data for total fangst er vanskelige å beregne, da det er usikkert hvor mye uregistrert fangst fritids- og turistfiskere har tatt. Bestandsberegningene og forholdet mellom gytebestand og rekruttering blir dermed også usikre. For perioden 2004–2011 anbefalte ICES at det ikke ble fanget kysttorsk. Fra 2012 er det anbefalt å følge den vedtatte gjenoppbyggingsplanen som er godkjent av ICES. I henhold til gjenoppbyggingsplanen skulle flere begrensninger i kysttorskfisket innføres i 2016 og videreføres i 2017. For 2018 er det anbefalt enda flere begrensninger.

Fiskeri

Det kommersielle fisket etter norsk kysttorsk foregår for det meste med garn, line og juksa (passive redskaper), men en del fanges også med snurrevad og trål. 

Kysttorsken skilles fra nordøstarktisk torsk ved hjelp av strukturen i vekstsonene på øresteinene (otolittene). Andelen kysttorsk i prøvetakingene sammen med rapporterte landinger av torsk innenfor 12-milsgrensen, brukes til å beregne mengden kysttorsk som er fanget. Beregnet fangst av kysttorsk viser nedgang i perioden 1997–2005. I perioden 2006–2014 varierte fangstene uten noen klar tidstrend, men beregnede fangster for 2015 og 2016 er de høyeste siden 2002. Disse fangsttallene inkluderer omtrentlige anslag for fritids- og turistfisket.

Spesielle forhold

Norsk kysttorsk og nordøstarktisk torsk fanges i blanding i de samme fiskerier, og i reguleringene blir kvotene for de to bestandene slått sammen. Det betyr at den fastsatte kvoten for kysttorsk i liten grad er styrende for mengden kysttorsk som fanges. For å begrense fisket av kysttorsk ble det innført nye tekniske reguleringer i 2005. Disse er med små justeringer videreført senere år. Hovedtanken bak de gjeldende reguleringene er å forskyve fangstpresset over fra kysttorsk til nordøstarktisk torsk, slik at mest mulig av de totale landingene består av nordøstarktisk torsk. 

Nøkkeltall:

ANBEFALING: Følge gjenoppbyggingsplanen
KVOTE 2018: 21 000 tonn
FANGST 2016: 44 600 tonn + 12 700 tonn i turist- og fritidsfiske

Fakta om kysttorsk nord for 62°N

Latinsk navn: Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: Fjorder og kystnære områder
Størrelse:
1,3 m og 40 kg
Alder ved kjønnsmodning: 3–6 år. Kan bli 20 år, men sjelden over 15 år
Antall egg: Førstegangsgytere kan gi 400 000 egg, de eldste 15 millioner egg
Føde: Alt fra plankton til fisk
 

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Merket torsk

Les her for å se hva du må gjøre dersom du finner merket fisk. Kanskje får du finnerlønn?