Hopp til hovedteksten
Sild (hode).jpg
Utskriftsvennlig versjon

Nordsjøsild

Nordsjøsild er en pelagisk stimfisk som finnes i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. Det er både høst-, vinter- og vårgytende sild i området, men den høstgytende nordsjøsilda dominerer.

Silda er en nøkkelart i Nordsjøen; viktig som predator på hoppekreps og som bytte for andre fiskebestander, sjøfugl og sjøpattedyr. Nordsjøsilda begynner å bli kjønnsmoden når den er 2–3 år, men andelen modne ved alder vil variere fra år til år, avhengig av fødetilgang og vekst. Sild gyter på bunnen, og er avhengig av et spesielt bunnsubstrat for å gyte. Hver hunn produserer mellom 10 000 og 60 000 egg, avhengig av fiskens lengde. Eggene gytes  og befruktes like over bunnen, synker og kleber seg fast i sand, grus, stein, tang og tare.
 
Larvene klekkes etter 15–20 døgn. De nyklekte larvene stiger opp i de øvre vannlagene hvor de driver med strømmen til oppvekstområder i sørøstlige Nordsjøen og Skagerrak–Kattegat. Her holder de seg til de blir kjønnsmodne og vandrer mot gyteområdene vest i Nordsjøen.
 

Fiskeri

Bestanden av høstgytende nordsjøsild har full reproduksjonskapasitet og høstes bærekraftig. Totalkvoten for 2017 ble satt til 481 608 tonn, med 139 666 tonn til norske fartøyer. Dette er i samsvar med Fmsy for bestanden. Den norske kvoten tas i et direkte fiske med trål og ringnot, og som bifangst i industritrålfisket (2016: 85 % trål, 15 % ringnot). Den norske fangstverdien var på 974 millioner kroner i 2016. Internasjonale fangster i perioden 1947-2015 har variert mellom 11 000 tonn og 1,2 millioner tonn, med et gjennomsnitt på 519 000 tonn. Norge, Danmark og Nederland tar brorparten av fangstene.

Fakta om nordsjøsild

Latinsk navn: Clupea harengus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Familie: Clupeidae
Maks størrelse: Sjelden større enn 25
cm og 0,4 kg
Levetid: Sjelden mer enn 15 år
Leveområde: Nordsjøen, Skagerrak og
Kattegat
Hovedgyteområde: Nordvestlige
Nordsjøen (Shetland)
Gyteperiode: Fra august til februar
Føde: Dyreplankton
Særtrekk: Silda begynner å gå i stim allerede
når den er 3–4 cm lang
 

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde