Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Genetiske undersøkingar

Auren er eit av dei mest genetisk mangfaldige ryggbeinsdyra på jorda.

Auren er eit av dei mest genetisk mangfaldige ryggbeinsdyra på jorda. Dette kan ein visa ved populasjonsgenetiske undersøkingar, td. nye DNA baserte metodar.

Arten har stor evne til å danna lokale bestandar som utviklar arvelege særtrekk. Døme på dette er den finprikka auren på Hardangervidda, og marmorauren i Otravassdraget. Det var forskarar ved Havforskingsinstituttet med god støtte frå Direktoratet for naturforvalting, som tok initiativ til å undersøkja og seinare verna den utryddingstruga finprikka auren på Hardangervidda.

Undersøkingane som vart gjennomført på Matre havbruksstasjon, viste at den finprikka auren har eit eige arveanlegg som blir nedarva etter klassiske arvelover.

Fakta om aure

Latinsk namn: Salmo trutta L.
Andre norske namn: sjøaure, fjellaure, ørret, blenkje, kjøe
Familie: Laksefamilien
Maks storleik: Ca. 12-14 kg
Levetid: over 30 år, vanleg 5 år
Leveområde: Rennande vatn, innsjøar, sjø
Hovudgyteområde: Rennande vatn
Gytetidspunkt: oktober-november, nokre stader seinare
Føde: Insektlarver (ferskvatn), brisling og sild (sjø)
Predatorar: Lyr, torsk
Særtrekk: Svært stor genetisk diversitet, svært stor variasjon i farge og pigmenteringsmønster (jf. finprikka aure og marmoraure)