Hopp til hovedteksten
Sildegytingstoktet 2016
Utskriftsvennlig versjon

Fangstprøver sild

Havforskingsinstituttet tek kvart år hundrevis av prøver frå den kommersielle fangsten av våre viktigaste fiskeartar. Hovudføremålet med dette er å få gode data på den landa fangsten, med tanke på storleiksfordeling (lengde og vekt), kondisjon, kjønnsmodning og alder. Aldersfordelinga er særs viktig, og saman med data på kvantum (tonn) fisk landa, som vi får frå Fiskeridirektoratet, bruker vi desse prøvane til å berekna kor mange individ av kvar årsklasse som vert fiska per år. Dette er den viktigaste parameteren i bestandsmodellane som vert brukt for å berekna kvoteråd for dei store bestandane.

I den pelagiske sektoren føregår denne prøvetakinga i stor grad av fiskarane sjølv, i samråd med Havforskingsinstituttet, ved at prøvar av fangsten vert frosne ned og levert landanlegg som sender prøvane til instituttet for analyse. Også fleire landanlegg sender inn prøvar. Vi får inn ganske mange prøvar på denne måten, men dei har gjerne vore tekne av relativt få fartøy og ikkje hatt den optimale spreiinga i tid og rom for å spegla sildefisket totalt sett.

Frå 1. januar 2018 blir denne prøvetakinga endra når det gjeld sild, og vi treng hjelp av både fiskarar, landanlegg og andre for å lukkast med dette. Planen er å bruka det eksisterande systemet for elektronisk fangstdagbok for å «bestilla» fangstprøvar etter ein statistisk sett tilnærma optimal måte (vi kallar prosessen «lotteri» for å gjera det enkelt). Endringar (oppdatering) av den elektroniske fangstdagboka vil bli gjort for å få dette til. Greier vi å få til denne omlegginga av prøvetakinga saman med næringa, er gevinsten ein forbetra bestandsvurdering og meir korrekt og presis bestandsrådgjeving, til nytte for alle.