Hopp til hovedteksten
Stortare
Foto: Henning Steen
Utskriftsvennlig versjon

Stortare

Stortare (Laminaria hyperborea) er vår viktigste marine makroalge, og Norge har Europas største bestander av denne arten.

Stortare danner tareskogene langs norskekysten. Tareskogene skaper et tredimensjonalt miljø som er tilholdssted for en rekke organismer og viktige oppvekst- og næringsområder for mange fiskearter. Bortfall av tarevegetasjon kan derfor ha store økologiske og økonomiske ringvirkninger. Langs deler av kysten i Nord-Norge er tarevegetasjonen nedbeitet av kråkeboller. Stortare høstes gjennom tråling på kyststrekningen Rogaland–Nord-Trøndelag.

Overvåking

Havforskningsinstituttet overvåker tilstanden i taresamfunnene og effekter av tarehøsting på faste stasjoner på kyststrekningen Rogaland–Nord-Trøndelag. Overvåkingen er stikkprøvebasert og inkluderer stasjoner i høstefelt og referanseområder som er stengt for tarehøsting. Ved hjelp av undervannskamera registreres tarevegetasjonens dekning, tetthet og størrelse, samt forekomster av kråkeboller.

De seneste årene har det også vært gjennomført undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag, som i 2015 ble åpnet for kommersiell tarehøsting, og Nordland. I disse prosjektene gjennomføres blant annet studier av tarevegetasjonens alderssammensetning og epifytter (påvekstorganismer), samt tarehøstingens effekter på fisk og skalldyr.

Resultatene fra disse undersøkelsene publiseres i egne rapporter

Resultater

Resultater fra overvåkingen tyder på at tilstanden i taresamfunnene er god i de fleste områder. Langs enkelte kystavsnitt i Sør- Trøndelag er det i flere år observert tette bestander av rød kråkebolle (Echinus esculentus) og redusert tarevegetasjonen. Tarehøstingen bør derfor begrenses i slike områder. Reetablering av tare etter de senere års prøvehøstinger i Nordland har til nå vært god, og utviklingen synes i liten grad å være hemmet av kråkebollebeiting.