Hopp til hovedteksten
Torsk med francisellose.
Foto: Are Nylund
Utskriftsvennlig versjon

Sykdom og smittespredning

Havforskningsinstituttet har som mål at vi skal bidra til å belyse sammenhenger mellom vill og oppdrettet fisk, krepsdyr og skjell, for på denne måten sette sykdomsstudiene inn i en økologisk sammenheng. Kunnskap om smitteveier er helt sentralt for å kunne vurdere risiko, og bidra til en utvikling av hensiktsmessige forvaltningsstrategier for både fiskeri- og havbruksnæringen.

Helse hos oppdrettsorganismer og smittespredning

Satsningsområdet fokuserer på smittsomme sykdommer både i oppdrett og ville bestander. Havforskningsinstituttet har systematisk bygget opp kompetanse og laboratoriefasiliteter innenfor dette fagområdet. Det er etablert samarbeidsmodeller med Veterinærinstituttet (innen blant annet østersdiagnostikk mikrobiologi og epidemiologi) og Universitetet i Bergen (innen forskning på ulike agens, metodeutvikling, veiledning av studenter og stipendiater).

Effekter av lakselus på villfisk

Miljøforholdene i fjordene varierer mye. For å forstå hvordan mengde og fordeling av lakselus truer villfisk, bygger vi opp tidsserier med nødvendig informasjon. Havforskningsinstituttet benytter en rekke ulike plattformer og metoder, fra observasjonsbøyer og strømmålerrigger med høy målefrekvens (10 minutter) via spesielle overvåkningstokt til numerisk modellering av tilstanden med et sammensatt fjordmodellsystem der både atmosfæreforhold, havmiljø og lakselusspredning simuleres.

Arbeidet er et ledd i den generelle aktiviteten knyttet til Havforskningsinstituttets rådgiverrolle innenfor miljøvirkninger av havbruk. Spesielt bygger arbeidet opp under prosjektet ”Overvåkning av nasjonale laksefjorder” der hensikten er å evaluere effekten av reguleringen ”Nasjonale lakseelver og – fjorder” innebærer der vi etablert et større nasjonalt samarbeid.