Hopp til hovedteksten

Feltstasjonen i Guddalselva

Guddalselva er et lite, men nyttig vassdrag for Havforskingsinstituttet. Her har vi klart å få til god overvaking av fisk så vel som det fysiske miljøet. Forskinga i dette realistiske elvelaboratoriet har gjeve ny innsikt i tilstanden til sjøaure i midtre Hardangerfjorden og kunnskap om kva som skjer med avkommet til oppdrettsfisk og hybridar. 

Stor oppdrettsaktivitet i Hardangerfjorden har medført ei rekke særskilde og samansette utfordringar, mellom anna tilstanden for ville bestandar av laks og sjøaure og til sjukdoms- og lakselus-situasjonen.
 
Fiskeridepartementet slo i 2008 fast at det er naudsynt med nærare undersøkingar for å finne ut om det skjer reelle endringar i Hardangerfjordens økosystem, kva som eventuelt er årsakene til slike endringar, og om dei er menneskeskapte eller naturlige. Den gang vart det understreka at det…
les mer