Hopp til hovedteksten
Guddalselva
Guddalselva
Utskriftsvennlig versjon

Feltstasjonen i Guddalselva

Guddalselva er et lite, men nyttig vassdrag for Havforskingsinstituttet. Her har vi klart å få til god overvaking av fisk så vel som det fysiske miljøet. Forskinga i dette realistiske elvelaboratoriet har gjeve ny innsikt i tilstanden til sjøaure i midtre Hardangerfjorden og kunnskap om kva som skjer med avkommet til oppdrettsfisk og hybridar. 

Stor oppdrettsaktivitet i Hardangerfjorden har medført ei rekke særskilde og samansette utfordringar, mellom anna tilstanden for ville bestandar av laks og sjøaure og til sjukdoms- og lakselus-situasjonen.
 
Fiskeridepartementet slo i 2008 fast at det er naudsynt med nærare undersøkingar for å finne ut om det skjer reelle endringar i Hardangerfjordens økosystem, kva som eventuelt er årsakene til slike endringar, og om dei er menneskeskapte eller naturlige. Den gang vart det understreka at det er viktig å sikra ei vidare positiv utvikling i Hardangerfjorden der omsynet til miljø og fjordøkologi blir ivaretatt i den vidare utviklinga av næringa. 
 
For å kunne framskaffa vitskapleg dokumentasjon som både fiskeriforvaltinga og miljøforvaltinga etterlyste, etablerte Guddal elveeigarlag og Havforskingsinstituttet feltstasjonen i år 2000, med finansiering av NVE, Direktoratet for naturforvalting, Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland, Statkraft og NFR.
 
I tre korte foredrag går forskarane Øystein Skaala og Kevin A. Glover her igjennom bakgrunnen for Havforskingsinstituttet sitt arbeid i Guddalselva, situasjonen for sjøauren i midtre Hardangerfjorden og eit studie om overleving oppdretta, hybrid og vill laks i naturen som er utført i Guddalselva.

 
Del 1: Kvifor har Havforskingsinstituttet ein feltstasjon i Guddalselva midt i Hardangerfjorden?
 

 
Del 2: Sjøauren i midtre Hardangerfjorden
 

 
Del 3: Overlevelse av oppdretta, hybrid og vill laks i naturen
 

Fakta om rømt fisk og genetisk påvirkning

Reproduktiv isolering av oppdrettsfisk er en samlebetegnelse for alle tiltak som kan settes inn for å hindre at oppdrettsfisk sprer genene sine i naturen og har negativ effekt på ville bestander. Hvilke tiltak som er mulig å sette inn, varierer fra art til art. Vi arbeider med steril fisk, populasjoner med kun ett kjønn samt lysstyring med fokus på om vi kan finne metoder som er akseptable ut fra fiskevelferd.

Rømt fisk og genetisk påvirkning

Kontaktpersoner

Øystein Skaala
476 27 878
Kevin Glover
480 40 035