Hopp til hovedteksten
Sildefangst
Trålhal med sild
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2018: 546 472 tonn
Anbefalt kvote 2017: 646 075 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 805 142 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når forvaltningsplanen som EU, Færøyene, Island, Norge og Russland ble enige om i 1999 følges, så bør fangstene i 2018 ikke overstige 546 472 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten har hatt en nedadgående trend siden 2010 og var godt under FMSY i 2016. Bestanden er nedadgående og er beregnet til å være under MSYBtrigger i 2017. Fire sterke årsklasser har blitt produsert siden 1998 (1998, 1999, 2002, 2004). Årsklassene fra 2005 og fremover er beregnet til å være gjennomsnittlige eller svake.

Ventet bestandsutvikling

Ventet utvikling

* SSB i 2019 sammenlignet med SSB i 2018
**anbefalt fangst i 2018 sammenlignet med antatt fangst i 2017

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Oppfatningen av bestanden har ikke endret seg sammenlignet med fjorårets bestandsvurdering. Bestandsestimatene for de siste årene fra alternative bestandsvurderingsmodeller ligger innenfor konfidensintervallene til den nåværende bestandsvurderingen.
I årets prognose blir intermediæråret (2017) håndtert annerledes sammenlignet med i 2016. Grunnen til dette er at tilnærmingen som ble brukt i 2016 forutså/predikerte store endringer i seleksjonsmønsteret for intermediæråret og årene etter, sammenlignet med hva som ble beregnet for de siste årene i bestandsvurderingen, og det var uklart hvorvidt en slik endring var realistisk.S

Saker relevant for rådet

Fiskedødeligheten (F) i forvaltningsplanen og referansepunktene refererer til aldrene 5-14, mens F i den nåværende bestandsvurderingen refererer til aldrene 5-11. Det er fortsatt behov for at denne saken belyses mer grundig. Når dette er gjort, tatt i betraktning de store endringene i seleksjonsmønsteret som er beregnet å ha skjedd historisk, vil det være hensiktsmessig å vurdere hvorvidt det finnes høstingsstrategier som er mer robust mot betydelige endringer i beregnet seleksjon i fiskeriene (for eksempel bruke et konstant seleksjonsmønster i høstingsstrategien).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 2,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 5 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 5 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,15
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,15
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,125
Ventet fiskedødsrate i 2017: 0,163
Ventet gytebestand i 2018: 4.364 millioner tonn

Standardplott

Figurer bestandsvurdering

Bestandsvurderingen av nvg-sild: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall toåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).
 

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.