Hopp til hovedteksten
Torsk
Foto: P. Eide
Utskriftsvennlig versjon

Torsk i Nordsjøen, Den østlige engelske kanal og Skagerrak

Anbefalt kvote 2018: 59 888 tonn
Anbefalt kvote 2017: 47 359 tonn
Avtalt kvote 2017: 47 023 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2018 ikke overstige 59 888 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen har økt fra et historisk lavt nivå i 2006 og er over MSY Btrigger i 2017. Fiskedødeligheten er redusert siden 2000, men er beregnet til å være over FMSY. Det er tegn på økt rekruttering av ettåringer i 2017.

Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, og er beskattet bærekraftig.

Ventet bestandsutvikling

Torsketabell
* SSB i 2019 sammenlignet med SSB i 2018
**TAC ønsket fangst i 2018 sammenlignet med TAC i 2017
 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Metoderevisjonen i 2015 introduserte årlig varierende modningsberegninger (ICES, 2015a). Andel moden fisk ved alder ble omregnet i 2017 for å få en konsistent tidsserie. Dette medførte en så stor endring av SSB at det ble nødvendig nye beregninger av referansepunkter.

Saker relevant for rådet

EUs landingspåbud ble implementert fra 1. januar 2017 for flere redskapsgrupper.
Siden innføringen av innsatsregulering (begrensninger i antall dager på sjøen regulering), har er fiskedødeligheten blitt redusert og bestanden har økt fra siden 2006. Videre har nedgangen i F ført til økning i antall eldre fisk i bestanden i senere år.
 
Tokt i første kvartal indikerer at rekrutteringen av ettåringer i 2017 er vesentlig høyere enn det lave nivået som er observert siden 1998. Derfor er det i prognosen brukt estimat for rekruttering i 2017 i stedet for å videreføre den siste perioden med lav rekruttering. Tokt i tredje kvartal vil også undersøke rekrutteringen i 2017, og dette kan resultere i en gjenåpning av rådet i oktober.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 107 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 150 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 150 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,54
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,39
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,31
 Ventet fiskedødsrate i 2017: 0,35
Ventet gytebestand i 2018: 204 267 tonn
 

Standardplott

Torskegraf1
Torskegraf2
Torskegraf3
Torskegraf4
 
 

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.