Hopp til hovedteksten
Øyepål
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 1. november 2017–31. oktober 2018: 151 955 tonn
Anbefalt kvote 1. november 2016–31. oktober 2017: 358 471 tonn
Kvote 2017: norsk TAC 204 235 tonn, EU TAC 141 950 tonn (nov. 2016–okt. 2017), totalt 346 185 tonn.
Estimert fangster nov. 2016–okt. 2017: 40 023 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler med utgangspunkt i MSY-tilnærmingen at fangstene i perioden november 2017 – oktober 2018 ikke overstiger 151 955 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Bestandsstørrelsen varierer mye fra år til år på grunn av variabel rekruttering og et kort livsløp. I 2017 er gytebestanden beregnet til å være over Bpa. Siden 1995 har fiskedødeligheten variert på et lavere nivå enn tidligere. Rekrutteringen var høy i 2014 og 2016, men lavere enn langtidsgjennomsnittet i 2015 og 2017.

Ventet bestandsutvikling

Ventet bestandsutvikling

* SSB i Q4 2018 sammenlignet med SSB i Q4 2017.
**anbefalt fangst okt. 2017–sept. 2018 sammenlignet med estimert fangst i okt. 2016–sept. 2017.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det ble gjennomført en såkalt metoderevisjon (benchmark) i 2016. Denne bestandsvurderingen er konsistent med forrige års bestandsvurdering. Øyepål er en kortlevd art. Rekrutteringen varierer mye og har stor innflytelse på gytebestands- (SSB) og totalbiomasse. ICES sin tilnærming til MSY-basert forvaltning for kortlevde arter er brukt for øyepål i form av en escapement-strategi basert på en stokastisk prognose uten en Fcap: SSB skal med 95% sannsynlighet være over Blim etter at fisket har funnet sted.
Referansepunktene Fcap og MSY Bescapement blir dermed ikke lenger brukt fordi prognosen med nye metode nå er stokastisk. Usikkerhet i vurdering og prognose blir direkte tatt i betraktning for å med 95% sannsynlighet sikre at SSB forblir over Blim.
SSB beregnes for kvartal 4 som proxy for SSB ved gytetid (kvartal 1), og skal med 95% sannsynlighet være over Blim etter fisket.
Fangstprognosen er for perioden 1. oktober til 30. september. ICES anser denne prognosen som tilstrekkelig nær TAC-perioden og at den kan brukes direkte til forvaltningsformål for perioden 1. november 2017-31 oktober 2018.
Det foreligger ikke noen forvaltningsplan for øyepål, men ICES gir råd basert på en escapement-strategi.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 39 450 tonn (4. kvartal)
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa):65 000 tonn (4. kvartal)
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): ikke definert
Kritisk fiskedødsrate (Flim): Ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): Ikke definert
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): ikke definert
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke aktuelt
Ventet fiskedødsrate i 4. kvartal 2016 – 3. kvartal 2017: 0,19
Ventet gytebestand i kvartal 4 2017: 152 162 tonn

Standardplott

Totalfangster
Rekruttering

Fiskedødelighet
Gytebestand

Figurer med bestandsvurderingen av øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat: Øverst: totalfangster, rekruttering som antall nullåringer, fiskedødelighet og gytebestand.
 

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.