Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

Torsk i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst 47 431 tonn, tilsvarer landinger på 38 691 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 49 259 tonn, tilsvarer 40 419 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 40 419 tonn (landinger)

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal.

Status

Gytebiomassen har økt fra et historisk lavt nivå i 2006 og ligger i nærheten av MSY Btrigger. Rekrutteringen har vært dårlig siden 1998. Fiskedødeligheten er redusert siden 2000 og er beregnet til å være over FMSY.

Høstingsregel

En omforent høstingsregel ble vedtatt av EU og Norge høsten 2008. De nylige endringene av bestandsberegningen og referansepunktene gjør det imidlertid nødvendig med en ny evaluering av høstingsregelen for å vurdere om den fremdeles er i samsvar med føre-var tilnærmingen. Frem til det kan gjennomføres en slik evaluering, baserer rådet fra ICES seg på en MSY-tilnærming.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at en følger en MSY-tilnærmingen. Det gir en anbefalt fangstkvote på 47 431 tonn i 2017, som tilsvarer en landing på 38 691 tonn med samme utkastprosent som i 2015.
Bestandsberegningen ble oppdatert i forbindelse med en metoderevisjon i 2015, der modellsettinger og strukturen for viktige inngangsdata ble endret.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES.
Nøkkeltal
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 118 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger = 165 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,58
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,41
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,33
Ventet fiskedødelighet i 2016: F=0.39
Ventet gytebiomasse i 2017: 174 300 tonn