Hopp til hovedteksten
Sei_som_spiser_av_krill_.jpg
 Sei som spiser av krill og annet dyreplankton.
Foto: MAREANO
Utskriftsvennlig versjon

Sei i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst 116 605 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 75 049 tonn, tilsvarende 68 601 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 72 144 tonn (landinger)

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland.

Status

Gytebiomassen har fluktuert uten klare trender, over MSY Btrigger siden 1997. Rekrutteringen har stort sett vært under langtidsgjennomsnittet siden 2008. Fiskedødeligheten har vært under FMSY siden 2013.

Høstingsregel

De nylige endringene i bestandsberegningen og referansepunktene gjør det nødvendig med en ny evaluering av høstingsregelen for å vurdere om den fremdeles er i samsvar med føre-var tilnærmingen. Frem til det kan gjennomføres en slik evaluering, baserer rådet fra ICES seg på en MSY-tilnærming.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at en følger en MSY-tilnærmingen. Det gir en anbefalt fangstkvote på 116 605 tonn i 2017.
ICES gir ikke noe landingsråd siden bestanden bare delvis er under EUs landingsforpliktelse, men med samme utkastprosent som i 2015 tilsvarer det en landing på 110 917 tonn. Rådet er en økning på 62 prosent fra 2016. Bestandsberegningen ble oppdatert i forbindelse med en metoderevisjon i 2016, der modell, settinger og strukturen for viktige inngangsdata ble endret. ICES ber forvalterne om å vurdere en TAC begrensning.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES, men understreker at det er stor usikkerhet i dataene. Innkommende rekruttering er ukjent og den biologiske prøvetakingen er for lav i mange av nasjonene, inklusiv Norge. Dette øker usikkerheten i bestandsberegningen.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 107 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,56
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,4
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,36
Ventet fiskedødelighet i 2016: F=0,24
Ventet gytebiomasse i 2017: 239 561 tonn