Hopp til hovedteksten
Blakveite2a450.jpg
Blåkveite
Utskriftsvennlig versjon

Blåkveite

Status

Status for blåkveitebestanden vurderes ikke i henhold til referansepunkter. Gytebestanden, som har vært lav siden slutten av 1980-årene, ser ut til å ha en økende trend siden begynnelsen på
2000-tallet. Rekrutteringen har imidlertid vært jevnt lav hele perioden. Det synes å være en nedadgående trend i fiskedødelighet siden begynnelsen av 1990-årene. Landingene i 2008 (13 000 tonn) var på nivå med ICES' anbefaling.

Forvaltningsråd

Rådet for bestanden er det samme som i fjor. Det er indikasjoner på vekst i bestanden, men inntil en klar bekreftelse på økt bestandsstørrelse kan ses, anbefaler ICES at fangstene holdes
på samme nivå som tidligere, dvs. under 13 000 tonn.

Kommentarer

Fiskeriuavhengige data (tokt) viser en positiv bestandsutvikling de siste 10-15 årene, men bestandsvurderingen er fortsatt usikker på grunn av alderslesingsproblematikken. Det antas likevel at trendene i bestandsberegningene gir et riktig bilde av bestandsutviklingen. Ny metode for aldersbestemmelse er tatt i rutinemessig bruk, men tidsserier må reetableres og resultatene vil derfor ikke kunne inngå direkte i forvaltningen før i 2011-2012.


Blakveite2a450.jpg

Blåkveite

Blåkveite

Fakta om blåkveite

Latinsk navn: Reinhardtius hippoglossoides
Andre norske navn: Svartkveite
Familie: Flyndrefamilien
Maks størrelse: 20 kg og 120 cm
Levetid: Sannsynligvis mer enn 30 år
Leveområde: Langs eggakanten fra engelsk sektor til Frans Josefs land og i dypere områder av Barentshavet
Hovedgyteområde: Langs eggakanten mellom Vesterålen og Spitsbergen
Gytetidspunkt: Om vinteren
Føde: Reker, lodde, polartorsk og fiskeavfall
Særtrekk: Arktisk fisk som sjelden finnes i vann over 4 °C

Blåkveite