Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den engelske kanal

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2008

Status

Bestanden har redusert reproduksjonsevne. Gytebestanden har økt litt siden 2006, men er fortsatt under kritisk grense. Fiskedødeligheten har avtatt siden 2000 og er nå vurdert til å være bærekraftig. Rekrutteringen har vært dårlig siden 1997. Beregnet rekruttering i 2006 (2005-årsklassen) er høyere enn de ni foregående år, men likevel under gjennomsnittet.

Forvaltningsråd

Norge og EU har avtalt en forvaltningsplan, og EU har vedtatt en gjenoppbyggingsplan. ICES anser at gjenoppbyggingsplanen ikke er i henhold til føre-var og tilrår null fiske i 2009.

Kommentarer

Sist høst uttalte ICES at føre-var-grensen for gytebestanden ville nås i 2009 med et lite fiske i 2008. Dette var basert på en antatt lav fiskedødelighet i 2007. De offisielle landinger i 2007 ble nær kvoten, men utkast av torsk økte betydelig, slik at total fiskedødelighet ble større enn forutsatt og den nye prognosen tilsier at gytebiomassen ikke når føre-var-grensen i 2009, og heller ikke i 2010, selv uten fiske i 2009.


For å gjenoppbygge gytebestanden er det spesielt viktig å få redusert fisket på de yngste aldersgruppene. Ett til tre år gammel fisk har de siste årene utgjort over 80 % av fangst i antall. Stort utkast i 2007 har allerede redusert 2005-årsklassen sitt framtidige bidrag til gytebestand og landinger betydelig. Noen tiltak for å redusere fangst og utkast av ungfisk er innført. Det er viktig at disse tiltakene videreføres og utvides.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 70 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,86
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,65
Ventet fiskedødelighet i 2008 (F): 0,58
Ventet gytebestand i 2009: 70 700 tonn
Totalkvote i Nordsjøen i 2008 = 22 200 tonn (pluss 3200 tonn i Skagerrak)
Norsk kvote i Nordsjøen i 2008 = 3 766  tonn (pluss 102 tonn i Skagerrak)

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter rådet fra ICES.

torsk_2_351.jpg

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den engelske kanal. De horisontale linjene i fiskedødelighetsfiguren indikerer Fpa = 0.65 og Flim = 0.86. Tilsvarende viser linjene i bestandsfiguren Blim = 70 000 tonn og Bpa = 150 000 tonn.