Hopp til hovedteksten
Oyepal.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Øyepål 2009 - revidert

Sammendrag av ICES sine anbefalinger, juni 2009:

Foreløpig anbefaling for 2010 kommer i oktober 2009
Revidert anbefalt kvote for 2009: 157 000 tonn
Foreløpig avtalt kvote for 2009: 28 250 tonn
Foreløpig (oktober 08) anbefalt kvote for 2009: 35 000 tonn
 

Status

Bestanden har vokst siden 2005 og har nå full reproduksjonsevne. Fiskedødeligheten er lav. Rekrutteringen var lav i årene 2000-2004.

Forvaltningsråd

For å holde gytebestanden over føre-var-grensen ved starten av 2010, må fisket i 2009 være mindre enn 157 000 tonn.

Kommentarer

Eksisterende tiltak for å redusere bifangst av konsumarter bør opprettholdes eller forbedres.
Havforskningsinstituttet støtter ICES sine anbefalinger.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Føre-var-gytebestand = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Føre-var fiskedødelighet =ikke definert
Fiskedødelighet i 2008: F (1-2 år) = 0,12
Gytebestand i 2009 = 189 000 tonn

Oyepal_2009_Figur_1.jpg

Oyepal_2009_Figur_2.jpg

Fakta om øyepål

Latinsk navn: Trisopterus esmarkii
Andre norske navn: Augnepål, øyepale
Familie: Gadidae
Gyte- og leveområde: Nordlige del av Nordsjøen
Føde: Krepsdyr, raudåte, krill og pilormer
Levetid: Blir sjelden over 3 år
Maks størrelse: Sjelden over 20 cm og 0,1 kg
Særtrekk: En av våre minste, men mest tallrike torskefisk

Øyepål

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak