Hopp til hovedteksten
Makrell

Kvoteråd på lodde, kolmule, makrell og norsk vårgytende sild

Kvoteråd 2009 lodde kolmule makrell norsk vårgytende sild

Det går bra med lodda i Barentshavet. Den modnende delen av bestanden er tredoblet fra i fjor til i år. Rådet for inneværende år var ingen fangst. Neste år anbefales det 390 000 tonn. Kolmula sliter med dårlig rekruttering, og bestanden er i sterk tilbakegang. Det internasjonale råd for havforskning, ICES, anbefaler derfor en kvote for 2009 på 408 000 tonn. I årets tredje rådgivingsrunde kommer nå ICES med kvoteråd for 2009 på en rekke viktige bestander.

Kolmule

Kolmule

Etter nærmere ti år med god rekruttering, butter det kraftig for kolmulerekrutteringen. 2005- og 2006-årsklassene er omtrent de laveste som noen gang er målt, og det er ingen grunn til å tro at 2007-årsklassen er sterkere. ICES slår fast at det er for stor fiskedødelighet, altså fiskes det for mye på arten. Anbefalingen er på maks 408 000 tonn for 2009, som er mer enn en halvering i forhold til i fjor.

les mer

Lodde i Barentshavet

Lodde i Barentshavet

I 2009 er det ventet lite ungsild i Barentshavet. Dette gir på kort sikt gode rekrutteringsforhold for lodda, siden loddeyngelen er mat for ungsilda.  2006-årsklassen var den første tallrike loddeårsklassen på seks år og 2007 årsklassen er enda sterkere. 2006-årsklassen utgjør mesteparten av den modnende delen av loddebestanden som ble beregnet til 2,5 millioner tonn i september i år.  I løpet av vinteren vil store deler av loddebestanden bli nedbeiteta av torsk, men det vil være rom for en kvote på 390 000 tonn.

les mer

Makrell

Makrell

Gytebestanden for makrell har økt fra 1,7 millioner tonn i 2002 til 2,5 millioner tonn i 2007. Gytebestandsnivået er nå over føre-var-nivået, og bestanden er dermed klassifisert til å ha full reproduksjonsevne.  ICES mener imidlertid det er en risiko for at det fiskes for mye på denne bestanden. Grunnet den positive bestandsutviklingen anbefales det at det kan fiskes mellom 443 000 og 578 000 tonn i 2009.  Nordsjøkomponenten av makrellbestanden er fremdeles i dårlig forfatning og trenger ekstra beskyttelse.

les mer

Norsk vårgytende sild

Norsk vårgytende sild

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Gytebestanden i 2008 er beregnet til ca. 12 millioner tonn. 2004-årsklassen vurderes å være sterk og vil komme inn i gytebestanden i de kommende årene.  Gytebestanden i 2009 og 2010 ventes å være på samme nivå som nå.

les mer

Vestlig taggmakrell

Vestlig taggmakrell

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne basert på det siste estimatet av gytebestanden. De siste årene har det vært kontinuerlig nedgang i fangstene. I 2007 var fangsten 123 000 tonn, som er den laveste på over 20 år. Det anbefales en kvote på inntil 180 000 tonn for hvert av årene 2008, 2009 og 2010.

les mer