Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

Nordøstarktisk torsk

Sammendrag av ICES' anbefalinger, juni 2008

Status

ICES klassifiserer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, og beskatningen er bærekraftig.
Gytebestandens størrelse er over føre-var-grensen (Bpa). Gytebestanden har vært over føre-var-nivået (Bpa) siden 2002. Fiskedødeligheten har blitt redusert betydelig fra godt over kritisk nivå (Flim) i 1999 til føre-var-nivået Fpa i 2007. Toktene indikerer at 2005-årsklassen er over gjennomsnittet, mens 2006- og 2007-årsklassene er under gjennomsnittet. 

Toktresultater for flere viktige aldersgrupper fra siste år er ikke konsistente med resultater fra foregående år. Dette kan i noen grad forklares med manglende områdedekning i 2006/2007. Dette øker usikkerheten i bestandsvurderingene.

Sammenliknet med bestandsvurderingen for ett år siden er bestanden i 2007 justert noe opp; 13 % for totalbestand og 7 % for gytebestand. Fiskedødeligheten for 2006 er nesten uendret (reduksjon med 0,03).

Høstingsregel

Høstingsregelen vedtatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjon er av ICES vurdert å være i samsvar med føre-var-tilnærmingen. Det urapporterte fisket fører til at risikoen for å komme over kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) øker. ICES påpeker at forvaltningsregelen ikke blir skikkelig håndhevet, siden urapporterte landinger har gitt en betydelig høyere beskatning enn det regelen forutsetter.

Forvaltningsråd

Begrensningen i høstingsregelen på maksimum 10 % årlig endring i totalfangsten tilsier en totalfangst (TAC) i 2009 på 473 000 tonn, selv om et fiske på føre-var-nivå (Fpa) tilsvarer en kvote på 551 000 tonn for 2009. Slike framskrivinger forutsetter at all fangst avregnes mot totalfangsten.

Til ICES ble det som i fjor presentert to serier med beregninger av urapportert fangst, en norsk og en russisk serie. Som i fjor ble rådgivingen basert på den norske serien, men hvilket sett som brukes har ingen betydning på rådet i forhold til forvaltningsregelen. Ifølge denne serien er det beregnet en årlig urapportert fangst på 90 000-166 000 tonn i årene 2002-2006. Dette representerer 20-35 % tillegg til de offisielle fangstene i denne perioden. De urapporterte landingene ble ifølge disse beregningene redusert fra 166 000 tonn i 2005 til 41 000 tonn i 2007.
 
Urapporterte landinger reduserer effekten av forvaltningstiltak og undergraver målsettingene i den vedtatte høstingsregelen. Tiltak for å stoppe urapportert fiske er påkrevd. Havnestatskontrollen som Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) innførte fra 1. mai 2007 har trolig medvirket til reduksjonen i urapporterte landinger.

I reguleringen av fiskeriet på denne bestanden må det videre tas hensyn til behovet for vern av kysttorsk og uer.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 220 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 460 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,40
Antatt fiskedødelighet i 2008: 0,40. Denne er satt lik fiskedødeligheten i 2007.
Ventet gytebestand i 2009: 844 000 tonn.
Anbefalt kvote 2008: 409 000 tonn
Avtalt TAC 2008: 430 000 tonn
Anbefalt TAC 2009: 473 000 tonn

Torsk2.gif

Torsk1.gif

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.