Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet om ICES kvoteråd

ICES kvoteråd på arktiske bestander ble publisert 6. juni. Havforskningsinstituttet slutter seg til rådene med følgende kommentarer:

Nordøstarktisk torsk

Høstingsregelen vedtatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjon innebærer at kvoten ikke skal endres med mer enn 10 % fra år til år. Havforskningsinstituttet støtter rådet fra ICES om å følge høstingsregelen, som sier at totalfangsten i 2009 ikke bør overskride 473 000 tonn.

 Kysttorsk nord for 62 0N

Trendene tyder på noe redusert fiskedødelighet, men fangsttallene er usikre. ICES anbefaler ikke fangst på denne bestanden i 2009 og Havforskningsinstituttet slutter seg til rådet.

Blåkveite

Det er indikasjoner på vekst i blåkveitebestanden, men inntil det foreligger en klar bekreftelse på økt bestandsstørrelse anbefaler ICES, som i fjor,  at fangstene holdes på samme nivå som tidligere, dvs. under 13 000 tonn. Havforskningsinstituttet slutter seg til ICES sitt råd.

Fiskeriuavhengige data fra tokt viser en positiv bestandsutvikling de siste 10-15 årene, men problemer med alderslesingen gjør at bestandsvurderingen fortsatt er usikker. En ny metode for aldersbestemmelse er tatt i rutinemessig bruk, men tidsserier må reetableres og resultatene vil derfor ikke kunne inngå direkte i forvaltningen før i 2010.

Vanlig uer og snabeluer

ICES gir ikke lengre årlige råd for uerbestandene (Sebastes mentella og Sebastes marinus), og rådet for 2009 er en videreføring av 2008-rådgivingen. Begge artene vil imidlertid bli revidert i 2010. Det er samlet inn en stor mengde data både fra vitenskaplige undersøkelser og kommersielle fangster. Analysene av disse dataene endret ikke grunnlaget for forståelsen av bestandssituasjonen og gav ingen grunn til å endre rådet fra i fjor.

Rådet fra ICES er at det bør være forbud mot direkte fiske etter vanlig uer og mot direkte trålfiske etter snabeluer i ICES-områdene I og II. I tillegg tilrås det å holde områder stengt og yngelen må vernes. ICES sier at tillatte bifangst bør være så lav som mulig inntil en klar økning i gytebestand og yngelforekomster kan bekreftes. Havforskningsinstituttet er enig med ICES.

Nordøstarktisk hyse

De to foregående års bestandsberegninger av hyse ble ikke akseptert av ICES på grunn av stor usikkerhet i beregningene. I årets beregninger er det er større samsvar mellom datakildene som inngår i beregningene og endringer i beregningene fra år til år er mindre (mindre retrospektiv feil). ICES har dermed valgt å akseptere beregningene som grunnlag for kvoteråd.

Havforskningsinstituttet vil tilføye at beregningene fortsatt er usikre. Spesielt gjelder dette hvor stor bestanden er i år sammenliknet med historiske størrelser. Hovedårsaken til usikkerheten i beregningene er usikkerhet i rapporterte fangster, inkludert eventuelt utkast, andre usikre kilder i fangststatistikken og urapporterte landinger. Med mye ungfisk i bestanden er det grunn til å tro at også fangst av hyse under minstemål er og vil bli et relativt stort problem. Havforskningsinstituttet understreker viktigheten av å begrense fisket på småhyse så mye som mulig. I hysefisket må det videre tas hensyn til behov av vern av uer og kysttorsk. Omfanget av utkast er ukjent og kan være betydelig, i tillegg representerer det sløsing og gir økt usikkerhet i bestandsberegninger og rådgiving.

Vi er trygge på at bestanden har økt vesentlig de seneste år, men usikre når det gjelder det absolutte nivå. Tidligere var bestanden i stor grad drevet av enkelte sterke årsklasser som førte til stor variasjon i både bestand og fangst over tid. Nå har hysebestanden rekruttert godt siden år 2000, og når alle årsklassene 2004-2006 er godt over langtidsgjennomsnittet representerer dette en unik periode for hyserekruttering som aldri tidligere er observert. Forutsetningene er til stede for en god bestand og et godt fiskeri i årene som kommer dersom den fiskes i henhold til avtalte regler.

Havforskningsinstituttet støtter rådet fra ICES om å følge forvaltningsregelen som tilsier at totalfangsten i 2009 ikke bør overskride 194 000 tonn.


 

les mer

ICES kvoteråd 2009 for arktiske bestander

 

kontaktpersoner

Ole Arve Misund
forskningsdirektør
Tlf: 55 23 84 97
Mobil: 911 74 186

Kjartan Mæstadkommunikasjonsrådgiver
Tlf: 55 23 84 28
Mobil: 9580 8470