Hopp til hovedteksten
Garn
Utskriftsvennlig versjon

Kvoteråd for 2009

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat og tobis i Nordsjøen

ICES anbefaler at tobisfelt som er påvist ikke å ha kommersielt fangstbare bestander bør stenges til overvåkingsprogram har påvist at de lokale bestandene er blitt gjenoppbygd. For øyepål anbefaler ICES fangster i 2009 på inntil 35 000 tonn tilsvarende en fiskedødelighet på 0,15. Dette forventes å bringe bestanden over føre-var-nivået i 2010.

Lodde, kolmule, makrell og norsk vårgytende sild

Det går bra med lodda i Barentshavet. Den modnende delen av bestanden er tredoblet fra i fjor til i år. Rådet for inneværende år var ingen fangst. Neste år anbefales det 390 000 tonn. Kolmula sliter med dårlig rekruttering, og bestanden er i sterk tilbakegang. Det internasjonale råd for havforskning, ICES, anbefaler derfor en kvote for 2009 på 408 000 tonn.

I årets tredje rådgivingsrunde kommer nå ICES med kvoteråd for 2009 på en rekke viktige bestander.

Nordsjøen

ICES gir nå råd for hvor mye fisk det er forsvarlig å høste fra Nordsjøen i 2009.  De viktigste nordsjøbestandene for Norge er nordsjøsild, torsk, øyepål, hyse og sei.

Nordsjøsild og torsk i Nordsjøen og de tilgrensende havområdene har redusert reproduksjonsevne. Øyepål, hyse og sei er i god forfatning. De rekrutterer godt, og fiskedødeligheten er lav og bærekraftig.

Havforskningsinstituttet slutter seg til ICES sine råd for bestandene i Nordsjøen.

ICES kvoteråd 2009 for arktiske bestander

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) gir nå sitt råd for høsting av sentrale bestander i Barentshavet og Norskehavet i 2009. Dette inkluderer råd for kysttorsk og nordøstarktisk torsk, hyse og sei i tillegg til uer, snabeluer og blåkveite.

Nordøstarktisk torsk, sei og hyse høstes bærekraftig og forvaltes i tråd med vedtatte forvaltningsplaner. Situasjonen for kysttorsken er ikke endret og ICES gjentar rådet om null fiske. Forvaltningsrådet for vanlig uer, snabeluer og blåkveite er også uendret fra i fjor. Det er ikke gjort noen ny bestandsberegning for disse tre artene i år.