Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Kvoteråd våren 2007

Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) anbefaler en totalkvote for tobis på 170 000 tonn. Samtidig avdarer ICES mot ulike problemer ved metodikken og sier at det begrensede kunnskapsnivået ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å gi et endelig forslag til framtidig forvaltning av denne arten. Basert på toktundersøkelser på alle viktige felt i Nordsjøen understreker Havforskingsinstituttet advarslene om metodiske problemer og påpeker at tobisbestanden også har vært betydelig under en kritisk grense helt siden 2000 og at kvoten derfor ikke må overskrides.

Miljøendringar gjer at nordsjøsilda ikkje reproduserer seg godt. Difor tilrår forskarane nær ei halvering av nordsjøsildkvoten i 2008.

I Norskehavet og Barentshavet er torsken, hysa og seien i relativt god stand, men forskarane er framleis uroa over eit for stort ulovleg fiske.

Den rådgivande komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforsking (ICES) avslutta sitt møte i København før helga. Frå dette møtet kjem kvoteråd for 2008 for mellom anna nordaustarktisk torsk, hyse, sei og blåkveite, nordsjøsild og bunnfiskbestandane i Nordsjøen.