Hopp til hovedteksten
kolmule350.gif
Utskriftsvennlig versjon

Kolmule

Sammendrag av ICES' anbefalinger, oktober 2007

Status

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne. Høstingen er derimot ikke bærekraftig, og dette øker risikoen for at gytebestanden faller under føre-var-grensen (Bpa). Gytebestanden har vist en nedadgående trend siden den var på topp i 2003, og fiskedødeligheten er langt høyere enn føre-var-nivået (Fpa). På midten av 1990-tallet økte rekrutteringen til et mye høyere nivå enn før, og var høy de påfølgende 10 årene. 2005- og 2006-årsklassene ser derimot ut til å være på samme rekrutteringsnivå som i perioden før 1996.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler en forvaltning som medfører at fiskedødeligheten kommer under føre-var-nivået (Fpa), noe som tilsier en totalfangst på mindre enn 835 000 tonn i 2008.

Dersom den nåværende forvaltningsplanen blir fulgt for 2008, er det høy sannsynlighet for at gytebestanden i 2009 vil bli lavere enn føre-var-nivået (Bpa), siden 2005- og 2006 årsklassene ser ut til å være svake. ICES anbefaler derfor forvalterne å utarbeide en alternativ forvaltningsplan som er i tråd med føre-var-prinsippet.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,5 millioner tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,51
Fangst i 2006: 2 millioner tonn, i 2007: 1,9 millioner tonn (antatt fangst).
Gytebestand i 2006: 5,5 millioner tonn, i 2007: 4,4 millioner tonn.

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES, og påpeker at risikoen for et sammenbrudd i bestanden blir høy dersom ikke uttaket reduseres betydelig i forhold til dagens nivå.

 

kolmule350.gif

Figurene viser utviklingen i gytebiomasse, fiskedødelighet og rekruttering.